TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sanjym

Kuweýtlilere daşary ýurda gitmäge rugsat berilmeýär. Sebäbi…

«Islam-Today» neşiriniň habar bermegine görä, Kuweýt hökümetiniň kararyna laýyklykda, koronawirusa garşy sanjym edilmedik raýatlaryň daşary ýurda gitmegi gadagan edildi. Bu gadaganlyk diňe bir ýerli ilata...

Sputnik V” sanjymy Türkiýede öndüriler

Russiýanyň koronawirus ýokanjyna garşy işläp düzen “Sputnik V” sanjymyny Türkiýede öndürmek barada ylalaşyk gazanyldy. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy habar berýär. Bu sanjymy...

Sanjymyň ady üýtgedildi

Iňlis-şwed derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” koronawirus sanjymy indi “Wakszewriýa” diýip atlandyrylar. Bu barada Ýewropa derman serişdeleri gullugy (EMA) habar berýär. Şeýle hem Şwesiýanyň lukmançylyk...

Traktorda “Sputnik-V” sanjymynyň suraty çekildi

Meýdanlarda traktory bilen uly göwrümli suratlar döredýän italýan suratkeşi Dario Gambarin, nobatdaky täze suratyny Russiýanyň “Sputnik-V” koronawirusa garşy sanjymyna bagyşlady. Ol mart aýynyň ortalarynda Italiýanyň...

ÝUNISEF 170 million doza koronawirus sanjymyny satyn alar

BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) “COVAX” halkara maksatnamasy üçin “AstraZeneca” britan-şwed kompaniýasyndan koronawirus pandemiýasyna garşy işlenip düzülen sanjymyň 170 million dozasyny satyn alar. Bu barada BMG-niň...

Sanjymyň täsiriniň ýokarydygy tassyklandy

Koronawirus ýokanjyna garşy edilýän sanjymlaryň täsiriniň ýokarydygy ýene-de bir gezek tassyklandy. Ilatynyň 21 göterimine sanjym eden Şotlandiýada koronawirus ýokanjy sebäpli hassahana gelýänleriň sany 85-94 göterim...

Beýik Britaniýada çäklendirmeler gowşadylar

Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson 21-nji iýundan başlap, ýurtda ähli çäklendirmeleri ýatyrmagy göz öňünde tutýandyklaryny belledi. Ilkibaşda koronawirus pandemiýasyna çynlakaý garaman, soňradan köp sanly kynçylyklara...

Koronawirus sanjymynyň bazary giňeýär

Ata Watan Eserleri
Dünýäde pandemiýa bilen göreşmekde alymlar yzygiderli gözleg işlerini geçirip, kesele garşy waksinalary oýlap tapýarlar. “Morgan Stanley we Kredit Suisse” kompaniýalaryň geçiren gözleglerine görä, bu waksinalaryň...

Türkmenistan daşary ýurtlara okamaga gitjek talyplara sanjym eder

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimi, şeýle saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda saglygy...

Sanjym dünýä ýaýrap başlady

Ata Watan Eserleri
Koronawirus keseline garşy döredilen sanjymlar synaglaryny üstünlikli tamamlap, laboratoriýalardan dürli ýurtlara goýberilip başlandy. Sanjymy ilkinjiler bolup ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň we Ysraýylyň ýaşaýjylary sanjym etdirdiler. Ysraýylyň...