Category : HABARLAR

DÜNÝÄ

Rumyniýada Magtymguly Pyraga bagyşlanan çäreler geçiriler

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasynyň binasynda Ilçi A. Annaýew parlamentara türkmen-rumyn dostluk toparynyň rumyn böleginiň başlygy Anketil-Karoli Kolçar bilen duşuşdy. Duşuşyk, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini we ýakyn geljek...
JEMGYÝET

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ulag diplomatiýasy boýunça duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyga institutyň professor-mugallymlary, Strategik barlaglar boýunça ylmy merkeziniň işgärleri şeýle-de talyp ýaşlar...
SPORT

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri
Türkmen türgenleri Bütindünýä karate federasiýasynyň (WKF) howandarlygynda Fujeýrada (Birleşen Arap Emirlikleri) geçirilen “Ýaşlar Karate Ligasy 1” atly ýaryşynda üstünlikli çykyş etdiler. 78 ýurtdan 2000-den gowrak...
DÜNÝÄ

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Hytaýyň hökümeti Gruziýa üçin wizasyz düzgüni girizmek hakynda karar kabul etdi. Bu barada Gruziýanyň Premýer-ministri Irakliý Kobahizde hökümet mejlisinde habar berdi. Gruzin metbugatynyň habar bermegine...
DÜNÝÄ

Wengriýada täze prezident saýlandy

Wengirýanyň parlamenti ýurduň Konstitusion kazyýetiniň başlygy Tamaş Şuýoky Wengriýanyň Prezidenti wezipesine saýlady. Şuýok üçin deputatlaryň 134 ses berdi, 5 deputat garşy çykdy. Tamaş Şuýok bilimi...
JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Gadyrly doganym! Ilki bilen, ýurtlarymyzyň arasyndaky köpasyrlyk dostlugy, hoşniýetli goňşuçylygy we strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak hakynda iberen hatyňyz üçin tüýs ýürekden...