Category : JEMGYÝET

JEMGYÝET

Özbegistanyň Prezidentiniň karary: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy giňden belleniler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan döwletimizde bolşy ýaly, duldegşir ýakyn goňşumyz Özbegistan Respublikasynda türkmen halkynyň akyldar şahyry Magtumguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden bellenilip geçilýär. Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti...
JEMGYÝET

Emeli Intellekt: “Turkmenistan Weekly News” habarlar gepleşigini iňlis dilinde tomaşaçylara ýetirýär

Ata Watan Eserleri
Emeli Aň  ýa-da Emeli Intellekt (AI) soňky döwürde durmuşyn ähli ugurlaryna öz täsirini ýetirip başlady. Ine, olaryň biri hem media giňişligi. “Ata Watan Media” topary...
JEMGYÝET

Stambulyň gubernatory Türkmenistanyň Baş konsullygyna bardy

Stambul şäherindäki Türkmenistanyň Baş Konsullygynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Baş Konsuly Muhammetnur Öwezow bilen Stambulyň Gubernatory Dawud Gülüň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda taraplar söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlardaky özara...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Aleksandr Stubby saýlawlardaky ýeňşi bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenap Aleksandr Stubba Finlýandiýa Respublikasynyň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp, Finlýandiýa Respublikasynyň...
JEMGYÝET

Aşgabat şäherine täze prokuror bellendi

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin: ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nedirguly Orazgulyýewiç Allanazarowy Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesine belläp, ony Ahal welaýatynyň prokurorynyň...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşdy

Bişkekde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Ýewropa Bileleşiginiň ýörite wekilleriniň bäşinji duşuşygy geçirilýär, oňa BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekili, BMG-niň Owganystana kömek bermek boýunça missiýasynyň başlygy...
JEMGYÝET

14-nji fewral – halkara kitap sowgat etmek güni

Ata Watan Eserleri
2012-nji ýyldan bäri, her ýylyň 14-nji fewralynda Halkara kitap sowgat etmek güni giňden bellenilip geçilýär. Şeýlelikde, halkara senenamadaky bu baýramçylyk çagalara kitap sowgat bermegi we...
JEMGYÝET

Türkmenistan italýan kompaniýasynyň tekliplerini garamaga taýýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Leonardo S.p.A.” italýan kompaniýasynyň ýolbaşçysy Stefano Pontekorwony kabul etdi. Hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Italiýanyň...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň daşary işler ministri BAE-de saparda bolýar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň çäklerinde Abu-Dabide Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Wise Prezidenti, Premýer-ministriň...