Category : DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Russiýada saparda bolar

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow 20-21-nji fewralda Wladimir Putiniň çagyrmagy boýunça Russiýada saparda bolup, Tatarystanyň Kazan şäherinde geçiriljek “Geljegiň oýunlary” atly sport ýaryşlarynyň açylyş dabarasyna...
DÜNÝÄ

Türkmen-fransuz ykdysady hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa bilen “Fransiýa-Türkmenistan” Söwda palatasynyň ýolbaşçysy Mari-Elen Beraryň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň...
DÜNÝÄ

Buharestde Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy tarapyndan “Magtymguly Pyragy-türkmen mugallymy, dünýäniň akyldary we şahyry” atly halkara maslahat we 25-nji fewrala çenli Rumyniýanyň Milli kitaphanasynda dowam etjek şahyryň döredijiligine...
DÜNÝÄ

USAID Türkmenistanyň raýat jemgyýetinde sanly innowasiýalary ilerledýär

 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID) Türkmenistanyň Mejlisiniň, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň, “Türkmenaragatnaşyk”...
DÜNÝÄ

Hindistan Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Madhumita Bhagatdan ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi. Ministr ilçini jogapkärli wezipä...
DÜNÝÄ

Türkmen-gruzin syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary S.Muhammedurdyýewiň we Gruziýanyň daşary işler ministriniň orunbasary A.Hwtisiaşwiliniň gatnaşmagynda türkmen-gruzin syýasy geňeşmeleri geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we...
DÜNÝÄ

Magtymguly Pyragy barada türkmen-özbek bilelikdäki çäreleri guralar

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçisi Ş.Meredow bilen Özbegistan Respublikasynyň Ýazyjylar birleşiginiň başlygy S.Saidowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda taraplar Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda medeniýet, bilim we...
DÜNÝÄ

Indoneziýada saýlawlar: täze prezident saýlanar

Indoneziýada ählumumy saýlawlar geçirilýär. Onuň netijesinde täze prezident, wise-prezident, okruglaryň başlyklary we gubernatorlar saýlanar, şeýle hem parlamentiň täze düzümi kesgitlener. 204 million saýlawçylar ses bermek...
DÜNÝÄ

Türkiýäniň Prezidenti 12 ýyldan soňra Müsüre sapar bilen bardy

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Müsürp Arap Respublikasynda resmi saparda boldy. Bu sapar türk lideriniň 12 ýyldan soňra Müsüre amala aşyran resmi sapary boldy....
DÜNÝÄ

Türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ugurlary maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň wekiliýeti ABŞ-nyň Döwlet departamentinde Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň orunbasary, Ilçi Jon Pommerşaým bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşykda taraplar iki döwletiň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-gumanitar ugurlar...
DÜNÝÄ

Magtymguly Pyragynyň goşgularyny gruzin diline terjime etmek maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi D.Seýitmämmedow bilen Gruziýanyň ýazyjylar döredijilik birleşiginiň başlygy hanym M.Gonaşwiliniň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Gruziýanyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde...