DÜNÝÄ

Türkmenistan “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow Gazagystanyň paýtagty Astana şäherinde geçirilen “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” dialogyna gatnaşyjy döwletleriň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygyna gatnaşdy.

Onuň işine Ýaponiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlary, Merkezi Aziýa döwletleriniň Gazagystandaky ilçileri, ýerli we daşary ýurtly metbugat wekilleri gatnaşdy.

Duşuşygyň çäklerinde “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” dialogynyň Sammitini geçirmegiň guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem Merkezi Aziýa bilen Ýaponiýanyň arasyndaky syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, medeni we ynsanperwer ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň häzirki meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýene-de okaň

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri

Putin 26-27-nji maýda Özbegistanda döwlet saparynda bolar

Türk aşhana hepdeligi badalga aldy: Aşgabatda çäreler guraldy

ABŞ-nyň Waşington şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň we Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy