SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

18-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 18-nji  maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüň birinji ýarymynda meýilleşdiren zadyňyzy  soňa goýmaň.Esasy we gyssagly zatlara üns beriň, hemme zady täzeden ulanmaga synanyşmaň. Maliýaňyza  üns beriň çykdajylaryňyza gözegçilik ediň we karz bermäň. Kiçijik syýahatlar gowy netije berer.Irden hiç wagt ýitirmeseňiz  agşam dynç almak üçin ýeterlik wagt bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün töweregiňize gözellik we rahatlyk getirmek üçin amatlydyr. Mebelleri täzeden tertipläp ownuk zatlary tertipläp we gereksiz zatlardan dynyp bilersiňiz. Ýöne zerur bir zady başlamagyň zerurlygy ýok onuň üçin soň  bir mümkinçilik bolar.Sowurlaryň köpüsi işjeň aragatnaşyk we täze tanyşlar islär. Beýleki adamlara düşünmek ukybyňyz gowy bolar, şonuň üçin söhbetdeşiňiziň duýgudaşlygyny gazanmak kyn bolmaz. Şeýle-de bolsa gaty gyssanmaň we zatlary howlukmaň.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Döredijilik ukybyňyz doly derejede görkeziler. Esasanam sungat bilen baglanyşykly bolsa höwesleriňize wagt sarp etmek gowy pikir. Duýgularyňyza ýol bermezlige çalşyň. Kararlaryňyz hakda pikirleniň şonda hemme zat gowy bolar.Täze bilimleri özleşdiren Jöwzalar aýratyn üstünlikli gün geçirerler. Şonuň üçin kyn mowzuklara düşünmek ýa-da ekzamenlere taýýarlyk görmek gerek. Köpden bäri garaşylýan ýakymly habarlary almak mümkinçiligi bar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Irden jikme-jikliklere has köp üns berersiňiz. Bu size möhüm zatlara ünsi jemlemegiň we meýilleşdirilen işleriňizi tamamlamagyň öňüni alar. Gaty köp almaň ileri tutýan zatlaryňyzy dogry kesgitlemäge synanyşyň şonda günüň netijeleri siziň göwnüňizden  turar. Uly satyn almakdan saklanmak has gowudyr garaşyşyňyzdan has köp çykdajy etmek mümkinçiligi bar.Agşam garyndaşlar we dostlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly. Köp Seretanar köpden bäri zerur çözgütleri talap edýän möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşyp bilerler. Jedelli ýagdaýlarda-da ylalaşyk tapmak mümkin bolar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Irden ünsüňizi jemlemek kyn bolar şonuň üçin möhüm meseleleri derrew başlamaly dälsiňiz. Uly göwrümli bir zady meýilleşdirmegiň zerurlygy ýok.Uzyn syýahat ýa-da gysga syýahat etmek üçin amatly gün. Okamak we ekzamenlere taýýarlyk görmek adatdakysyndan birneme kyn bolar.Günüň ikinji ýarymy dostlaryňyz bilen duşuşmak üçin deň derejede amatlydyr..

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Duýgular siziň üçin has möhüm bolar.Şonuň üçin howlukmaç karar bermäň ilki bilen hemme zady ölçemäge we pikirlenmäge synanyşyň. Mümkin bolsa günüň birinji ýarymyny ýeke dynç almaga bagyşlaň. Sünbüleriň köpüsi täsirlerden hoşal bolar, şonuň üçin sergä baryp görmäge, filmlere gitmäge ýa-da diňe owadan ýerlerde gezelenç etmäge mynasypdyrlar.Günüň ikinji ýarymynda maşgala işlerine wagt sarp ediň we garyndaşlaryňyza kömek ediň. Gepleşikde ýakynlaryňyzyň duýgularyna üns berersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Esasanam irden töweregiňize göz aýlamak islärsiňiz ýöne öý işleri henizem ünsüňizi talap eder. Şonuň üçin öz gowşak taraplaryňyza kän bir üns bermeli däl ýogsam zerur zatlaryň hemmesini gyssagly tamamlamaly bolarsyňyz. Birinji ädim ätmegi başarsaň hemme zat garaşanyňdan   has aňsat bolar.Ýakynlaryňyz bilen habarlaşanyňyzda tötänleýin gödek sözlerden gaça durmaga synanyşyň ýogsam gapma-garşylyklaryň ähtimallygy ýokarydyr. Köp Mizanlar agşamyny dostlaryň ýanynda geçirmeli gezelenje gitmeli ýa-da köpçülikleýin çärä gatnaşmaly.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Günüňizi köp zähmet talap etmeýän asuda ölçegli işler bilen başlaň. Biderek zatlar hakda dawa etmezlik üçin maşgala agzalary bilen duýgur temalary ara alyp maslahatlaşmakdan gaça duruň. Belli bir sebäpsiz keýpiň üýtgemegi ähtimal. Dynç almak we sagalmak üçin has köp wagt sarp etmäge synanyşyň.Köp Akraplara  ýakyn dostlaryňyz ýa-da ýakyn adamlaryňyz bilen bilelikde ýakymly bir zat etmek ýa-da häzirki işler hakda söhbet etmek has amatly bolar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Howlukmaň köp zat etmäge wagtyňyz bolar. Irden ýakynlaryňyz bilen umumy dil tapmaga we möhüm zatlara ünsi jemlemäge päsgel berýän emosional tolgunma mümkin. Emma  ýuwaş-ýuwaşdan özüňizi çekip  bu günüň ähli mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilersiňiz.Kowuslaryň köpüsine ýakynlarynyň goldawy gerek bolar. Bilelikde ýeke bolmakdan has köp zat edip bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Çylşyrymly we jogapkärli işleri öz üstüňize alyň köp iş edersiňiz. Dolandyryşyň öňünde özüňizi gowy görkezip, kärdeşleriňiziň öňünde abraýyňyzy artdyryp bilersiňiz. Başgalara siziň dogry aýdýandygyňyzy ynandyrmak aňsat bolar. Ýolbaşçylaryňyza  häsiýetleriňizi  görkezip bilersiňiz. Köp Jediler  ýakyn wagtda karýeranyň basgançagyna çykmaga mümkinçilik alar.Şahsy durmuşyňyzda hemme zat gowy bolmaz. Ýakyn adamlaryňyz  üns bermezligi ähtimal. Emma ugurtapyjylygyňyz  islendik gapma-garşylygy çalt çözmäge kömek eder.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Öý işleri siziň ünsüňizi talap eder. Käbir Hutlar ýaşaýyş jaýlaryny abatlamak we gowulaşdyrmak zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolarlar. Şol bir wagtyň özünde köp meseleleri çözmeli bolarsyňyz. Emma şonda-da howlukmaň oýlanyşykly karar beriň, has tejribeli dostlaryňyz bilen maslahatlaşyň. Garyndaşlaryňyzyň goldawyny alyň ýakyn wagtda peýdaly bolar.

Hut (balyk 21.02 – 20.03)

Durmuşyňyzda üýtgeşmeler isleseňiz aýgytly çäre görmegiň wagty geldi. Islegiňiz ugurtapyjylygyňyz we döredijiligiňiz hatda çynlakaý meseleleri çözmäge kömek eder. Gereksiz zatlardan dynmak göçmegi meýilleşdirmek ýa-da başga bir işe geçmäge taýynlyk üçin bu dogry pursat.Günüň  ikinji ýarymynda Hutlar agşamy ýeke özi geçirmelidirler. Möhüm meseleleriň çekişmeleriň we jedelleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyny başga bir wagta çenli yza süýşürmek has gowudyr.

Ýene-de okaň

16-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

15-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

14-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (10-njy -16-njy iýun)

Ata Watan Eserleri