Author : Ata Watan Eserleri

DÜNÝÄ

Oleg Kononenko Kosmonawtika güni bilen gutlady

Ata Watan Eserleri
Her ýyl 12-nji aprelde Russiýa Federasiýasynda Kosmonawtika güni bellenýär. 63 ýyl mundan ozal, kosmos orbitasynda “Men Ýeri görýärin! Ol gök” diýen sesler ýaňlandy. Kosmos giňişligi...
SPORT

“Al-Hilal” – Saud Arabystanynyň naýbaşysy boldy

Ata Watan Eserleri
Saud Arabystanynyň Superkubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň finalynda “Al-Hilal” bilen “Al-Ittihad” toparlary duşuşdy. Resmi duşuşyklarda ýeňilmän, dünýä rekordyny goýan “Al-Hilal” topary Saud Arabystanynyň Superkubogyny gazandy. Birleşen...
JEMGYÝET

Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşarlar

Şu ýylyň 24-25-nji aprelinde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar. Forumyň maksatnamasy, çykyş etjekler...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň ýolbaşçylary O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos” döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko hünär baýramy — Kosmonawtika...
SPORT

Aşgabat halkara hokkeý ýaryşyna taýýar!

15-nji aprelde başlanjak Aşgabatdaky halkara derejeli hokkeý ýaryşy 20-nji aprele çenli dowam eder. Bu günlerde sport janköýerleri türkmen we dünýä hokkeýiniň meşhur toparlarynyň özara duşuşyklaryna...
JEMGYÝET

Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç yglan edildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, tabynlygyndaky düzümleri gözegçiligi gowşadandygy, Aşgabat şäherinde abadanlaşdyryş we arassaçylyk işlerini geçirmekde kemçiliklere ýol...
MEDENIÝET

Ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi

Ata Watan Eserleri
11-nji aprelde Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi. Ýylyň-ýylyna Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda...
BILIM

Türkmen ýaşlary üçin Malaýziýada talyp hakly okamak mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
“PETRONAS” kompaniýasy Malaýziýadaky “PETRONAS” kompaniýasynyň Tehnologik Uniwersitetinde (UTP) okamak üçin aşakdaky dersler boýunça talyplara doly talyp haklaryny hödürleýär: Himiýa inženerçiligi Elektronika we elektrotehnika Inženerlik mehanikasy Nebiti...