JEMGYÝET

DÜNÝÄ

BIZNES

“Petronas” kompaniýasy nebit çykarýan platformasyny Hazar deňzine goýberdi

Türkmenistanyň Hazar deňziniň türkmen bölegini iş alyp barýan Malaýziýanyň “Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy “GDDP-A” (Garagol-Deňiz burawlaýyş platformasy) platformasyny deňze goýberdi. Bu barada...

TENDERLER

SÖHBETDEŞLIK

Bägül Maşadowa: Sungat bagynyň “Bägüli”

Ynsany duýgularyň karar kirişini kakyp, aňa, kalba täsir edýän jadyly güýje biz aýdym diýýäris. Bir aýdymy diňlemek, bir ömri, belli bir duýguny ýaşamak diýýärler....

Jahan Tagyýewa: Medeniýet — kalbymyň sesi

Köňlüňe beslenen duýgularyňy zybana getip mahmal owazda beýan etmek nähili gözellik. Bu pursatlary ömrüňe ýoldaş edinmek bolsa, ynsany bagtly günlere ýar edýär. Lezzetli ýaşaýşyň...

makul sözlük ~ sanly sözlük Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin

TESWIRLER

Dowran Orazgylyjov

Dr. Almaz Yazberdiyew

Kerimguly Geldiýew

Dr. Berdi Saryyew

Aýbölek Abdyrasulowa

Hojagylyç Nazarow

Bäşim Annagurbanow

MAKUL KLIPLER

SPORT

El Klasiko: 14 ýyldan soňra “Realyň” uly üstünligi

Ispaniýanyň milli futbol çempionatynda "Barselona" bilen "Real Madrid" toparlarynyň arasyndaky duşuşyk "El Klasiko" diýlip atlandyrylýar. Bu iki toparyň arasyndaky duşuşyk dünýäniň ähli ýerine tomaşa...

SYÝAHAT & SAGLYK

Aşgabatda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeligi

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 12-15-nji aprel aralygynda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde çäre guralar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan çäresi 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde...

TEHNOLOGIÝA

BILIM

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com

“gepleýän” we “eşidýän” ilkinji Akylly sözlük

WIDEO HABARLARY

PEÝDALY MASLAHATLAR

MEDENIÝET

FOTO HABARLAR

ATAVATAN ESERLERI

SIZDEN GELENLER