04/06/2020

“Yandex” sürüjisiz awtoulagyny hödürleýär

Sürüjisiz awtoulag tehnologiýasy üçin hyzmatdaşlyk edýän “Yandex” we “Hyundai” kompaniýalary 4-nji nesil sürüjisiz awtoulag modelini hödürlediler. “Engadget” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, “Yandex”-iň sürüjisiz...

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellendi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy bilen her ýylyň 3-nji iýunyny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etdi. Bu halkara baýramçylygy türkmen döwleti bilen...

Milli Liderimiz UCI-niň iň ýokary sylagy bilen sylaglanyldy

Bütindünýä welosiped gününiň öň ýanynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara welosipedçiler birleşiginiň (UCI) prezidenti Dawid Lappartýen hem-de «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler...

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...

Kristin Weýgand: Türkmenistan çagalaryň irki ösüşine uly ähmiýet berýär

ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand 1-nji iýunda dünýäniň köp ýurtlarynda ginden bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli türkmen halkyny gutlady. Ol öz gutlagynda Türkmenistanyň...

Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew : Gel, obamyň lälesi

Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew bilen söhbetdeşlik etmegi ýüregime düwenimde ilki bilen şahyryň döredijiligi hakynda içgin öwrenmegi maksat edinip, ençeme maglumatlary elden geçirdim. Şonda TYA-nyň...

Türkmenistan Energetika Hartiýasy şertnamasynyň döwrebaplaşdyrmak ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň mejlisi geçirildi. Köptaraplaýyn gepleşiklere Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Awstriýanyň, Azerbaýjanyň,...

Merkezi Aziýa sebitiniň telekeçileri üçin onlaýn okuw

Şu ýylyň 1-5-nji iýuny aralygynda «ýaş telekeçiler üçin onlaýn mekdep» atly gysga wagtlyk okuw geçirilýär. Bu okuwlar ýaş we gyzyklanma bildirýän telekeçiler üçin niýetlendi....

Dünýä belli kompaniýanyň bank karty

Günorta Koreýada ýerleşýän tehnologiýa kompaniýasy “Samsung Money” atly bank kartyny hödürledi. “The Verge” habarlar gullugynyň habaryna görä, “Samsung Pay” ykjam töleg titan kartynda kartyň...

Dünýäde iň uzyn Internet kabeli çekilýär

«Facebook» hakykatdan hem dünýäniň iň uly sosial aragatnaşyk torlarynyň birine öwrülýär. Kompaniýa häzirki günlerde Afrikada suwuň astyndan dünýädäki iň uzyn Internet kaberlleriniň birini çekýär. Habar...

«EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylary bilen onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň binasynda «EKSPO–2020» taýýarlyk görmegiň çäklerinde, «EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylar bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahat...

Baýlaryň baýlygy 255 milliard dollar artdy

Soňky iki aýyň dowamynda koronawirus pandemiýasyna garamazdan, dünýäniň iň baý 25 adamynyň umumy baýlygy 255 milliard dollar artdy. Şeýle maglumatlar “Forbes” žurnalynda çap edildi. Dünýädäki...

560 müň dollarlyk aýakgap

Amerikan basketbol ligasynyň meşhur oýunçysy Maýkl Jordanyň aýakgaby 560 müň amerikan dollaryna satyldy. Jordanyň 1985-nji ýylda Amerikan basketbol ligasynyň ilkinji möwsüminde “Çikago Bulls” toparyndaka...
- Reklam -

SOSIAL TORLAR

19,229FansLike
1,839FollowersFollow
578FollowersFollow
23SubscribersSubscribe
- Reklam -

TESWIRLER

Dowran Orazgylyjov

“Peýdaly Maslahat” : Peýdaly Maglumatlary Özünde Jemleýär

Saýtymyzyň “Peýdaly Maslahat” sahypasy hereket edip başlady. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty okyjylaryna has peýdaly maglumatlary  ýetirmek maksady bilen “Peýdaly Maslahat” sahypasyny herekete...

Dr. Almaz Yazberdiyew

„Jeňnama” poemasy : Tekeleriň uruş kyssa kitaby

Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy baradaky makalamyza dowam edýäris. Aýratyn bellemeli zatlaryň biri, ol hem, W.W.Bartold, S.F.Oldenburg, I.Ý.Kraçkowskiý ýaly dünýä belli meşhur alymlar A.N.Samoýlowiçiň türkmen...

Kerimguly Geldiýew

Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna agzalygy

Ertir, ýagny 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 15-ne Aşgabatda Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (WTO-World Trade Organization) agzalygy üçin döredilen Ýörite Hökümet Toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler....

Dr. Berdi Saryyew

Bogunlaryň Nanofonologik Molekulalary

Rus dilinde  “15 + 1 = ма-” nusganyň iki gezek gaýtalanmagy bilen emele gelýän dört harply iki bogunly, iki bogny-da açyk bolan söz (ма-ма)...

Şirin Şirliýewa

Diňe özüňize ynanylan işi göwnejaý ýerine ýetiriň

–Size görä tiz bolan ýalydyr. Hemme kişi siziň ýaly çalt öwrenişýän, ýeňil gopýan, öwrenmäge ýaltanmaýan bolman biler. Özüňiz daşary ýurtlular bilenem ýönekeý, sadalyk bilen...
- Reklam -
- Reklam -

“Bundesliga” çempionaty “Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda

Bilşimiz ýaly dünýäde ýüze çykan koronawirus pandemiýasy sebäpli wagtlaýynça togtadylyp, täzeden başlan Germaniýanyň “Bundesliga” çempionaty gyzykly hem-de çekeleşikli duşuşyklary bilen dowam edýär. Biz ýurdumyzyň futbol...

Dünýäniň iň arassa howaly sebitini bilerin diýseňiz

Ýaňy ýakynda gözlegçiler ýer ýüzündäki iň arassa howaly sebitini mälim edendiklerini habar berdiler. Ýakynda geçirilen gözleglere görä, adam täsiriniň az bolan Antarktidany gurşap alýan...

Koronawirus teňňesi döredildi

Özüniň teňňe dizaýnlary bilen dünýäde giňden tanalýan dizaýner Jastin Heister bu gezek koronawirus teňňelerini öndürdi. Göwrümi 39 mm barabar bolan ýadygärlik teňňede Covid-19 wirusy...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Kosmosda täze döwür: “SpaceX”-iň üstünlikli uçuşy

Amerikaly işewür Ilon Mask tarapyndan döredilen “SpaceX” kompaniýasynyň “Crew Dragon” atly kosmos gämisi içi adamly kosmos giňişligine ugradyldy. ABŞ-nyň taryhynda ilkinji gezek hususy bir...

Dünýäniň iň ýaşuly adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň ýaşuly erkek adamy hasaplanýan britaniýaly Robert Ueýton 112 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada “BBC” teleýaýlymy habar berýär. Şu ýylyň fewral aýynda ýaponiýaly Titesu...

Dünýäniň iň uly elektrikli uçarynyň synagy

Dünýäniň iň köp ýolagçy kabul edýän elektrik togy bilen işleýän “MagniX” uçarynyň synag uçuşy amala aşyryldy. häzirki wagtda elektrik togy bilen işleýän ulaglar kem-kemden...
- Advertisement -
Advertisment

“Yandex” sürüjisiz awtoulagyny hödürleýär

Sürüjisiz awtoulag tehnologiýasy üçin hyzmatdaşlyk edýän “Yandex” we “Hyundai” kompaniýalary 4-nji nesil sürüjisiz awtoulag modelini hödürlediler. “Engadget” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, “Yandex”-iň sürüjisiz...

«Ýylyň önümi» bolmagy başaran telefon

“Energizer Mobile” telefony ýakynda geçirilen «Gulf 2020» baýragyna mynasyp bolmagy başaryp «ýylyň önümi» adyna eýe boldy. Bu baýrak dünýäde iň köp satylan telefonlar mynasyp...

“Android” tilsimatly akylly telefonlar

Meşhur “AnTuTu” synag programmasyny döredijiler, ulanyjylaryň göwnünden turýan “Android” operasiýa ulgamyny işleýän akylly telefonlaryň maý aýynyň sanawyny çap etdiler. Birinji ýeri 99,99% göterim netije...

Bir çärýekde 24.8 million smartfon satdy

Hytaýda elektron enjamlary öndürýän kompaniýalarynyň biri bolan “Vivo-nyň” soňky wagtlarda önümçilik ulgamy barha artýar. Bu kompaniýa soňky üç aýyň dowamynda 24.8 million mukdarda akylly...

Keşdeler barada gyzykly maglumatlar

Keşdeler diňe bir öňki döwürlerleriň medeniýetini, däp-dessurlaryny saklamak bilen çäklenmän, eýsem ene-mamalarymyzyň we işine ökde hünärmenleriň döredijilik başarnyklary barada hem maglumat berýändir. Ýüň, ýüpek, altyn,...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

Şakiradan täze albom

Dünýä belli latyn aýdymçysy Şakira, muşdaklarynyň islegi bilen üç ýyldan soň täze albom taýýarlaýandygyny aýtdy. Ýakynda has takygy 2017-nji ýylda “El Dorado” albomyny çykaran...

Bu hepde paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 28-nji maýyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Ylym we tehnikanyň utgaşmagynyň taryhy

Bilimiň döwrebap mazmuny adamzat ýaşaýşynyň aň düşünjesini häzirki zamanyň ösen talaplaryna kybapdaş dowam etdirmegidir. Adamzat özüniň döredijilik ukyby bilen tapawutlanmagy esasynda has amatly durmuşda...

DILLERIŇ TÄSIN DÜNÝÄSI

Dünýäde bäş  müňden gowrak dil bolup, olaryň käbiri köp adamlar tarapyndan ulanylýar. Ýagny, 14 dil 100 milliondan gowrak adamlar tarapyndan ulanylýar. Käbirleri bolsa diýseň...

Çagalar sungat mekdebi okuwa kabul edýär

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 3-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli ugurlary we görnüşleri boýunça şu aşakdaky bölümlere...

Onlaýn okamaga isleg artýar

Koronowirus sebäpli käbir çäklendirmeler Gyrgyzystanyň milli kitaphanasynyň gaznasyndaky kitaplary onlaýn görnüşde okaýanlaryň sanyny görnetin artdyrdy ― diýip, «KirTAG» habar berýär. Bu kitaphana tarapyndan guralan «Açyk...

Video Haber 3

 Your browser does not support the video tag.

Video Haber2

 Your browser does not support the video tag.
Advertisment

Fransiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com   ...

Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasynda onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Orunbasary, Senagat we söwda ministri A.Karimow...

KÖP OKALÝAN

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Türkiýeden Türkmenistana haçan uçar gatnawlary başlaýar?

Türkiýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkiýäniň daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny amala aşyrmaga başlajakdygy barada habar berildi. Resmi däl maglumatlara laýyklykda, Türkiýe Respublikasy koronawirus sebäpli...

Türkmen dili we edebiýaty dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

Erkin temalar Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny. Biz Ar­ka­da­gy­myz bi­len bagt­ly. Bi­lim — üs­tün­li­giň aça­ry. Ösüş­le­riň ro­waç al­syn, Wa­ta­nym! Ga­raş­syz Wa­ta­nym dil­ler se­na­sy. Mil­li Li­der­li...

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...

Pul Baýrakly makala bäsleşigi Türkmen talyplaryna garaşýar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigine  häzire çenli jemi 20 makala kabul edildi we bu makalalaryň ählisini bu...

GYZYKLY MAGLUMATLAR

Häzirki wagtda alymlaryň aýtmagyna görä, Ýer ýüzünde garynjalaryň 22000 görnüşi bar diýip çaklanylýar we olaryň 12500 görnüşi anyklanyldy. Iň uly garynja Merkezi Afrikada...