JEMGYÝET

DÜNÝÄ

BIZNES

Bereketdäki kärhanada şu ýyl 2,7 million manatlyk ýod önümleri öndürildi

Bereket şäherindäki Ýod önümçiligi kärhanasynda şu ýylyň geçen üç aýynda jemi 2 million 730 müň manatlyga barabar önüm öndürilip, meýilnama 181 göterim berjaý edildi....

TENDERLER

SÖHBETDEŞLIK

Bägül Maşadowa: Sungat bagynyň “Bägüli”

Ynsany duýgularyň karar kirişini kakyp, aňa, kalba täsir edýän jadyly güýje biz aýdym diýýäris. Bir aýdymy diňlemek, bir ömri, belli bir duýguny ýaşamak diýýärler....

Jahan Tagyýewa: Medeniýet — kalbymyň sesi

Köňlüňe beslenen duýgularyňy zybana getip mahmal owazda beýan etmek nähili gözellik. Bu pursatlary ömrüňe ýoldaş edinmek bolsa, ynsany bagtly günlere ýar edýär. Lezzetli ýaşaýşyň...

makul sözlük ~ sanly sözlük Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin

TESWIRLER

Dowran Orazgylyjov

Dr. Almaz Yazberdiyew

Kerimguly Geldiýew

Dr. Berdi Saryyew

Aýbölek Abdyrasulowa

Hojagylyç Nazarow

Bäşim Annagurbanow

MAKUL KLIPLER

SPORT

TFF halkara hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Baş sekretary Arslan Aýnazarow özara hyzmatdaşlyk etmek boýunça ýeditaraplaýyn Ähtnama gol çekdi. Bu taryhy resminama Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Wengriýanyň we...

SYÝAHAT & SAGLYK

Türkiýede Oraza aýynda 2 hepdelik çäklendirme

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra metbugat ýygnagynda eden çykyşynda Oraza aýynyň ilkinji 2 hepdesinde käbir çäklendirmeleriň durmuşa geçiriljekdigini mälim etdi....

TEHNOLOGIÝA

BILIM

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com

“gepleýän” we “eşidýän” ilkinji Akylly sözlük

WIDEO HABARLARY

PEÝDALY MASLAHATLAR

MEDENIÝET

FOTO HABARLAR

ATAVATAN ESERLERI

SIZDEN GELENLER