16/07/2020

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň birnäçe welaýatlarynda bolup geçen giň gerimli suw joşgunlary netijesinde köp sanly adam pidalary,...

Nursultan Nazarbaýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti - Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň başynda döwlet Baştutanymyz Gazagystanyň...

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagyny ösdürer

2020-nji ýylyň 9-njy iýulynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça Milli strategiýany işläp taýýarlamak boýunça Pudagara iş toparynyň ilkinji duşuşygy...

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň deputatlarynyň duşuşygy

2020-nji ýylyň 9-njy iýulynda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Parlamentara dostluk toparynyň parlamentariýleriniň onlaýn duşuşygy geçirildi. Rumyniýanyň Parlamentiniň deputatlar Palatasynyň Daşary syýasat boýunça komitetiniň Başlygynyň we...

Türkmenistan bilen Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda iki...

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

  Ajaýyp owaza ýugrulan, owadan aýdymlary diňlesek göwnümiz göterilip, aýdym-saza bolan söýgümiz öňküsinden-de artýar. Bu elbetde, jadyly sungatyň güýjünden habar berýär. Aýdymçy üçin ajaýyp...

Türkmenistanda täze sement önümçiligi gurlar

Ýurduň gündogaryndaky Koýtendag etrabynda ýylda 1 million tonna önümçilik kuwwaty bolan sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy başlandy. Häzirki wagtda tehniki resminamalar işlenip düzülýär, 37...

«Ýeňşiň» köýneklerini onlaýn satyn alyň!

Türkmenistanda Internet arkaly satyn alyp bolýan harytlaryň hataryna Marynyň «Ýeňiş» tikin fabiriginde taýýarlanylýan köýnekler hem goşuldy. Bahalary 61 manatdan 120 manada çenli üýtgeýän dürli...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Salgyt Töleýjileriň dykgatyna!

Aşgabat şäher salgyt bölümi tarapyndan “Türkmenistan” gazetinde çap edilen  “Hususy telekeçileriň we şahsy taraplaryň dykgatyna”  diýlip ýüzlenilýän bildirişden mälim bolşuna görä, bu salgyt bölümi...

Ilkinji ýerli smart telewizorlary internet arkaly satylýar

Ilkinji ýerli smart telewizorlar internet arkaly satylyp başlandy. Örän elýeter bahaly we ýokary hilli telewizorlary «Aýdyň gijeler» kompaniýasynyň resmi saýtyndan satyn alyp bilersiňiz. 2016-njy ýyldan...

Bankdan pul serişdelerini çekmegiň tertibi ýeňilleşdiriler

Bank  ulgamyna ynamy we onuň özüne çekijiligini artdyrylar  hem-de bank edaralaryna fiziki we ýuridik taraplaryň pul serişdelerini çekmegiň we olary bermegiň tertibini ýeňilleşdiriler. Bular...

Türkmenistan “Doing business” taslamasyna goşulmakçy

Türkmenistanyň Bütindünýä bankynyň «Işewürligi alyp barmak» («Doing business») taslamasyna goşulmagy Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçirilen onlaýn gepleşikleriň esasy meselesi boldy. Oňa Daşary işler ministrliginiň,...
- Reklam -

SOSIAL TORLAR

19,235FansLike
1,839FollowersFollow
600FollowersFollow
23SubscribersSubscribe
- Reklam -

TESWIRLER

Dowran Orazgylyjov

Global Energiýa Bazaryndaky soňky ýagdaýlar

Global energiýa bazarynyň ösüş depgini pese gaçdy. Bu barada bugün halk köpçüligine ýetirilen “Statistical Review of World Energy 2020 | 69th edition” maglumatnamasynda aýdylýar....

Dr. Almaz Yazberdiyew

„Jeňnama” poemasy : Tekeleriň uruş kyssa kitaby

Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy baradaky makalamyza dowam edýäris. Aýratyn bellemeli zatlaryň biri, ol hem, W.W.Bartold, S.F.Oldenburg, I.Ý.Kraçkowskiý ýaly dünýä belli meşhur alymlar A.N.Samoýlowiçiň türkmen...

Kerimguly Geldiýew

«Altyn Kölüň» gerimi giňeýär

Hormatly Prezidentimiz 15-nji iýunda Aşgabat şäheriniň demirgazygynda täze dynç alyş merkezini açyp ulanmaga bermek dabaralaryna gatnaşdy. Milli Liderimiz paýtagtymyzyň çäginde ýerleşýän Gurtly kölüni «Altyn...

Dr. Berdi Saryyew

Göwünöwreniş – Türkmeniň Gadymy Tälimi

“Şuny bäş barmagyňyz ýaly ýadyňyzda saklaň! Asla unutmaň! Aňrujy, başaryp bilseňiz, bu şerti-de gümürtik etmän, anyk we açyk aýdaýyn, başarsaňyz özüňize gowy bolar. GÖWÜN bilen...

Şirin Şirliýewa

Diňe özüňize ynanylan işi göwnejaý ýerine ýetiriň

–Size görä tiz bolan ýalydyr. Hemme kişi siziň ýaly çalt öwrenişýän, ýeňil gopýan, öwrenmäge ýaltanmaýan bolman biler. Özüňiz daşary ýurtlular bilenem ýönekeý, sadalyk bilen...

Aýbölek Abdyrasulowa

- Reklam -
- Reklam -

Ronaldo ýene-de 2 rekorda golaýlaýar

Italiýanyň «Ýuwentus» toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldo bu topara geçenden bäri geçirilen gollaryň sany 49-a deň boldy. “Football Italia” neşiriniň habar bermegine görä, portugaliýaly...

Syýahatçylygyň ýitgisi 195 milliard dollar

2020-nji ýylyň ilkinji dört aýynda dünýädäki syýahatçylykdan gelýän girdejiler pandemiýa sebäpli 195 milliard dollar azaldy. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy habar...

Türkmenistanda COVID19 hasaba alynmady

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa Sebitleýin edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň netijelerine boýunça geçirilen brifingde, Türkmenistanda geçirilen işler boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň...

Prezident Andžeý Duda saýlawlarda ýeňiş gazandy

Polşanyň saýlaw komissiýasy ýurduň häzirki Prezidenti Andžeý Dudanyň ýekşenbe güni (12-nji iýul) geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda 51,21% göterim ses alandygyny aýtdy. Saýlaw toparynyň...

BAE Marsa zond iberer

Birleşen Arap Emirlikleri Mars planetasyna kosmos zonduny iberer. Bellenip geçilişi ýaly, ozal diňe ABŞ, Hindistan, Russiýa we Ýewropa kosmos gullugy Marsa ylmy-barlag işlerini geçirmek...

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Fransiýada täze hökümet düzüldi

Fransiýada täze hökümet düzüldi. Ýurduň ozalky Premýer-ministri Eduard Filippiň şäher häkimligine dalaşgär bolup, saýlawlarda ýeňiş gazanmagyndan soňra hökümet başlyklygyndan ýüz öwürdi. Ýurduň Prezidenti Emmanuel...
- Advertisement -
Advertisment

6 aýda 68 milliard dollar girdeji gazandy

2020-nji ýylyň 6 aýynda Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy 68 milliard dollar girdeji gazandy. Kompaniýanyň girdejisi 13,1 göterim artdy. “Huawei”-iň arassa girdejisi 9,2 göterime deň boldy. “Huawei”-iň...

Robot işgär işe başlady

Russiýanyň Perm şäheriniň döwlet edarasynda adama meňzeş robot işe başlady. Şeýle ýagdaýa Russiýada ilkinji gezek gabat gelinýär. Mundan ozal, Hytaýyň dürli şäherlerinde, Günorta Koreýada...

Google : “Sanly Hindistan” üçin 10 milliard dollar

Öňümizdäki 5-7 ýylda “Google” kompaniýasy Hindistanda sanly ulgamy ornaşdyrmaga kömek etmek üçin 10 milliard dollar maýa goýmagy meýilleşdirýär. Bu barada “Alphabet Inc.” Kompaniýasynyň ýerine...

Göterip bolýan serginlediji öndürdi

Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasy adamlaryň ýanynda götermegine mümkinçilik berýän kinniwanja serginlediji öndürdi. Ony geýýän futbolkaňyzyň jübüsinde hem göterip bolar. Bu enjam adamyň bedeniniň gyzgynlygyny 23...

11-nji iýul Bütindünýä ilat gün

Bütindünýä ilat güni, her ýylyň 11-nji iýulda bellenilip geçilýär. Bu şanly sene Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Dolandyryjy Geňeşi tarapyndan 1989-njy ýylda döredildi. Bu...

ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu çäre Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda...

Parižde ýüzýän kinoteatr

Fransiýanyň paýtagty Parižde koronawirus epidemiýasy sebäpli belli bir aralygy goramak maksady bilen awtoulaglarda kino tomaşa etmäge mümkinçilikler döredildi. Awtoulagly kinoteatr, awtoulaglar bilen konsert we...

8-nji iýul Maşgala, söýgi we wepalylyk güni

Maşgala, söýgi we wepalylyk güni Russiýada her ýylyň 8-nji iýulynda bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk Russiýanyň Patyşalyk maşgalasyndan bolan Pýotr we onuň aýaly Fewroniýanyň hatyrasyna...

Resminamalar welaýat merkezlerinde kabul ediler

Türkmen döwlet medeniýet institutyna, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen mili konserwatoriýasyna we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna dalaşgärleriň resminamalarynyň welaýat merkezlerindäki ýörite sungat mekdeplerinde kabul edilip...

Şu ýyl Magtymguly adyndaky TDU-a 1682 talyp kabul ediler

Täze okuw ýylynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýaşlar tölegsiz esasda 14 ugur, 29 hünär boýunça, tölegli esasda bolsa 14 ugur, 30 hünär boýunça bilim alarlar ―...

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: ...

Mugalymlaryň awgust maslahaty 17-nji awgustda başlar

Ýaş nesli döwrebap terbiýelemek we olara ýokary hilli bilim bermek, döredijilik ukyplaryny ösdürmek, hünär öwretmek babatda durmuşa geçirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak, 2019 —...

Video Haber 3

 Your browser does not support the video tag.

Video Haber2

 Your browser does not support the video tag.
Advertisment

Daşary ýurtda bolýan raýatlarymyz üçin: Hasaba alynmak

Daşary  ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň 2020-nji ýylyň 05-nji...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

KÖP OKALÝAN

Dünyadaki en büyük satıcı

Her yeni kitap aslında yeni bir tazelenme serüvenidir. Kendinizle karşılaşma, içinizdeki yolculuğa dair bir yeni başlangıçtır. Hayatın ve şartların sizin için ön gördüğü gerçeklerle...

Türkiye-Türkmenistan uçuşlar başlıyor mu?

Bilindiği üzere Türkmenistan’dan Türkiye dâhil dünyanın diğer ülkelerine uçuşlar bir süre önce durdurulmuştu. Başta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerin uluslararası uçuşlara başlaması nedeniyle Türkmenistan’a...

«Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär

Halkyň arasynda “Jygyllyk diýlip hem bilinýän «Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetiniň sahypasynda ýerleşdirilen bildirişde aýdylýar.  Nygtalşy ýaly, arassaçylyk,...

Türkmenistanda COVID19 hasaba alynmady

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa Sebitleýin edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň netijelerine boýunça geçirilen brifingde, Türkmenistanda geçirilen işler boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň...

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....