30/03/2020

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde...

«Türkmendemirbetonönümleri» 1-nji aprelde işini bes eder

Bu barada geçen hepdäniň şenbe güni «Türkmenistan» gazetinde çap edilen bildirişde aýdyldy. Şol bildirişde hem görkezilişi ýaly, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi­niň «Türk­men­de­mir­be­to­nö­nüm­le­ri» önüm­çi­lik...

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Şu gün, dynç güni, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp etmek ýaly...

Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz welaýatynyň kärendeçileri bolsa 29-njy martda bu işe başlarlar. Asylly däbe görä, gowaça ekişi...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystanyň Prezidenti bilen Telefon arkaly Söhbetdeşligi

Şu gün, 24-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy, onuň barşynda türkmen Lideri özüniň owgan...

Ministr Mewlýut Çawuşogly bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

2020-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçysy Mewlýut Çawuşogly bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Taraplar ikitaraplaýyn gün tertibiniň...

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentine gutlag

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Mohammad Aşraf Ganini Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan...

Gözel Öwezowa :Aýdymlary Ady Ýaly Gözeldir

Türkmen halky şahandaz halk. Ülkämizde ykbalyny sungata baglan adamlara uly hormat goýulýar. Halkymyzda şirinden-şirin belent sesli aýdymçylaryň bolmagy biziň ählimizi buýsandyrýar. Diňleýjilerini özüniň ajaýyp...

Eksportda sertifikatlaşdyrmak aradan aýryldy

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Şonda «Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga...

SOSIAL TORLAR

13,918FansLike
1,819FollowersFollow
515FollowersFollow
23SubscribersSubscribe

TESWIRLER

Dowran Orazgylyjov

Hukuk namalary elektron görnüşde

Düýn Size ýetiren seljermämizde “Elektron resminama, elektron resminama dolanşygy we sanly hyzmatlar hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň Türkmenistan gazetinde neşir edilendigini we kanunyň degişli kadasyna görä...

Dr. Almaz Yazberdiyew

Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

7. „Ýüsüp we Züleýha” dessany. Abylgazydan biraz soň ýaşap geçen beýik türkmen taryhçysy, terjimeçisi, filosofy, edebiýatymyzyň ilkinji dessançy şahyry Andalyp hem (1660–1740) öz ildeşleriniň haýyşy

Kerimguly Geldiýew

Ykdysady adalgalara düşünje bermek

Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerine esaslanýar. (Türkmenistanyň Konstitusiýasy, 134-nji madda). Ykdysady adalgalara düşünmek we düşünje bermek döwrüň talaby bolup durýar. Özi hem bu adalgalara...

Dr. Berdi Saryyew

Bitaraplyk: Adalga hakynda kelam-agyz söz

Biratap, Birataplyk, Hemişelik Bitarap, Hemişelik Bitaraplyk, Hemişelik Bitarap Türkmenistan, Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwleti… ýaly sözleri häzirki zaman türkmen diliniň resmi, syýasy we hukuky adalgalary...

Şirin Şirliýewa

Diňe özüňize ynanylan işi göwnejaý ýerine ýetiriň

–Size görä tiz bolan ýalydyr. Hemme kişi siziň ýaly çalt öwrenişýän, ýeňil gopýan, öwrenmäge ýaltanmaýan bolman biler. Özüňiz daşary ýurtlular bilenem ýönekeý, sadalyk bilen...
- Reklam -
- Reklam -
- Reklam -
- Reklam -

SİZDEN GELENLER

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde...

Men seniň ýanyňa barýan!

Öwrüp düýşlerim hyýala, Men seniň ýanyňa barýan! Söýgi diýip çykdym bu ýola, Men seniň ýanyňa barýan!   Peýda etmez aňzak-epgek, Öňde menzil kändir entek, Paý-pyýada ýöräp kem-kem, Men seniň ýanyňa barýan!   Gara gözňe...

Haýwanlaryň özlerini alyp baryşy boýunça howa çaklamasy

Ýer togalagynda ýyly we güneşli howa garaşylýan günde yzy üzülmeýän ýagyşlaryň ýagmagyna köp duş gelinýär. Elbetde, bu ýagdaý atmosfera hereketiniň, onda bolup geçýän hadysalaryň...

1-nji Aprel – Guşlaryň Bütindünýä güni

Adamzat dünýä inenden bäri tebigat bilen sazlaşykda ýaşap gelipdir. Adamlar tebigatyň eçilen gymmatly baýlyklaryny, ýagny howany, suwy, topragy, ösümlik we haýwanat dünýäsinden peýdalanypdyrlar. Umuman...

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis...

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...

Olimpiýa oýunlaryna hukuk gazanan türgenler indiki ýyl oýunlara gatnaşarlar

Halkara Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Tomas Bah 2020-nji ýylda geçirilmegi göz öňünde tutulyp, ýöne yza süýşürilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazanan türgenler 2021-nji ýylda Olimpiýa...

Iň köp kitap satylan hepdesi yglan edildi

«Wall Street» žurnalynyň habar bermegine görä, mart aýynyň soňky hepdesi ýagny şu hepde iň köp kitap satylan hepde hasaplandy. Umuman aýdanymyzda, şu hepde dünýäniň...

“Ýuwentus” wagtyndan öň çempion edilip bilner

27-nji martda Italiýada  futbol boýunça milli çempionaty dowam etdirilmedik halatynda hem çempion yglan edilip bilner. Bu barada Italiýanyň Futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy Gabriel Grawina habar...
- Advertisement -
Advertisment

“Vestel” önümçiliginde arakesme yglan etdi

Türkiýäniň dünýä belli “Vestel” kompaniýasy hojalyk harytlarynyň önümçiliginiň  30-njy martdan 5-nji aprel aralygynda bir hepde togtadyljakdygyny habar berdi. “Vestel” kompaniýasynyň hojalyk harytlaryny öndürýän bölümi bu...

«Xiaomi Mi 10 Lite» 5G 7-nji aprelde alyjylara ýetiriler

«Xiaomi Mi 10 Lite» akylly telefony internetiň bäşinji nesli bolan 5G ulgamy birikdirilen. Bu telefonyň bahasy ýakynda belli boldy. Onuň bahasy 349 ýewro pul...

“Huawei P40 Pro” we “Huawei P40 Plus” tanyşdyryldy

Hytaýyň dünýä belli “Huawei” kompaniýasy täze akylly telefonlaryny köpçülige hödürledi. “Huawei P40 Pro” we Huawei P40 Plus” smartfornlarynyň tanyşdyrylyş çäresi guraldy. Telefonlaryň aýratynlyklary: “Huawei P40 Pro” ...

Täze “FlexPai 2” akylly telefony öndürildi

Hytaýyň “Rouyu Technology” kompaniýasy eplenýän ekranly akylly telefony öndürdi. Täze akylly telefon “FlexPai 2” diýip atlandyrylýar we özüniñ aýratynlyklary bilen beýleki akylly telefonlardan tapawutlanýar....

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny...

Keýn «Tottenhem»-den gidip biler

Angliýanyň «Tottenhem» futbol toparynyň hüjümçisi Garri Keýn toparyndan gidip biljekdigini mälim etdi. Bu barada “Daily Mail” neşiri habar berýär. Keýniň topary bilen bolan şertnamasynyň möhleti...

Nuri täzeden dünýä geldi

Niderlandlaryň meşhur "Aýaks" toparynyñ öñki oýunçysy Abdelhak Nuri 2 ýyl 8 aý we 19 günden soñra komadan açyldy. 22 ýaşly oýunçy özi oturyp we...

“Bawariýada” galarmy ýa-da “Çelsi” toparyna geçer

Germaniýadan “Bawariýa” toparynyñ derwezewany Manuel Noýer ýakyn wagtlarda Angliýanyñ “Çelsi” toparyna geçmegi mümkin. Manuel Noýer mýünhen toparynyñ ýolbaşçylary bilen şertnamasyny uzaldyp bilmedi, ýagny ylalaşyga...

Baýraklar Size Garaşýar: Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi 2020-nji ýylyň 30-njy Martynda sagat...

Iň Gowy Eserler Bäsleşýär: Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan yglan edilen we şu wagt okyjylar tarapyndan baha berilýän “Üstünlik gazanmagyň ýollary” döredijilik bäsleşigine hödürlenen jemi 108...

Nädip üstünlik gazanmaly

Ilki bilen, indiki bäş ýylda nirede boljagyňyzy göz öňüne getiriň. Çagalar bagynda mugallym bolup yaş çagalara edep terbiýe berip durarsyn ýa-da öz yurdyn we dünýä...

Kämil ynsan sypaty

Geçen asyryň ellinji ýyllarynda arap ýarymadasyndaky çuň gum gatlaklarynda gazuw-agtaryş işleri geçirilip ol ýerde bir enaýy we kiçijik heýkel tapylýar. Ol heýkel düýe guşuň...

Video Haber 3

 Your browser does not support the video tag.

Video Haber2

 Your browser does not support the video tag.
Advertisment

Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy

Meşhur aktýor Jon Kallahan 66 ýaşynda aradan çykdy. Onuň aradan çykandygyny ozalky ýanýoldaşy “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan mälim etdi. Jon Kallahan 1992-nji ýyldan 2005-nji...

KÖP OKALÝAN

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde...

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis...

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny...