JEMGYÝET

DÜNÝÄ

GECF :”Mawy altyn” iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar

Tebigy gaz ýakyn geljekde dünýäde iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar. Bu barada Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumynyň( GECF) her ýyl neşir edilýän...

2500 dile ýitmek howpy abanýar

Häzirki wagtda dünýä dilleriniň 2500-den gowragyna bütinleý ýitip, ýok bilen gitmek howpy abanýar.Deslapky maglumatlara görä, Ýer ýüzünde işjeň dilleriň sany 7 müňe golaýlaýar. Häzirki...

Azerbaýjanyň Mejlisi “Dostluk” ýatagy baradaky ähtnamany tassyklady

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda “Dostluk” uglewodorod ýatagynyň özleşdirilmegi babatda gol çekilen özara düşünişmek baradaky ähtnama dünýä jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe boldy.Azerbaýjanyň...

“Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan” daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde "Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan" üçtaraplaýyn diýalogyň çäklerinde daşary işler ministrleriniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly, Türkmenistanyň daşary işler...

Prezident Ärdogan türkmen wekiliýetini kabul etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Ankara şäherine iş sapary bilen baran Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi....

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistana sapara geler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkiýe Respublikasynda iş saparynda bolýar. Şol saparyň çäklerinde Türkiýäniň Daşary işler ministrliginde ikiçäk hem-de...

BIZNES

Kärhanalary hasaba alyş ulgamy kämilleşdiriler

Ýurdumyzda kärhanalary hasaba alyş ulgamy kämilleşdiriler, ýuridik şahslaryň döwlet tarapyndan bellige alnyşy döwrebap ýagdaýa getiriler we Ýuridik şahslary döwlet tarapyndan bellige almak hakyndaky» Türkmenistanyň...

TENDERLER

SÖHBETDEŞLIK

Meýlis Halbaýew: Ata pendi ömre çyrag

Ykbal ýoly haçanda lezzetli ýaşalanda onuň ömri dowamat bolýar. Halkymyzyň asylly däbi bar maşgalada ata-enä hormat goýmak, her başlan işiňi olaryň maslahaty we ýol...

Meýlis Hydyrow: Maksadym ussat skripkaçy bolmak

Kitaplar, aýdymdyr sazlar adamzadyň ruhy gymmatlygy hasaplanýar. Saz – bu her bir ynsanyň ýüregine barýan inçe ýoly yzarlaýar. Saz sözsüz durmuşy suratlandyrýar. Türkmeniň akyldar...

makul sözlük ~ sanly sözlük Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin

TESWIRLER

Dowran Orazgylyjov

Dr. Almaz Yazberdiyew

Kerimguly Geldiýew

Dr. Berdi Saryyew

Aýbölek Abdyrasulowa

Hojagylyç Nazarow

Bäşim Annagurbanow

MAKUL KLIPLER

SPORT

27 ýyllyk dünýä rekordyny täzeledi

Amerikaly ýeňil atletikaçy Grant Holloueý 60 metr aralygy päsgelçilikli ylgamakda 27 ýyllyk rekordy täzeledi. Ol bu ugurda täze rekordyň eýesi boldy.23 ýaşyndaky futbolçy ýapyk...

SYÝAHAT & SAGLYK

“Türkmenhowaýollary”: halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze...

TEHNOLOGIÝA

BILIM

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com

“gepleýän” we “eşidýän” ilkinji Akylly sözlük

WIDEO HABARLARY

PEÝDALY MASLAHATLAR

MEDENIÝET

FOTO HABARLAR

ATAVATAN ESERLERI

SIZDEN GELENLER