Category : JEMGYÝET

JEMGYÝET

Türkmenistanda «Arkadag» medaly dörediler

Türkmenistanyň Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn...
JEMGYÝET

Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisi taslamasyna ygrarly

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow GFR-e iş saparynyň çäklerinde Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri Olaf Şols bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda...
JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri german işewürlerini hyzmatdaşlyga çagyrdy

Ata Watan Eserleri
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-german işewürler maslahatyndaky çykyşynda Türkmenistan bilen GFR-iň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösýändigini belledi. «Ykdysadyýet Germaniýa bilen...
JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy

Şu gün Germaniýa Federatiw Respublikasynda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Berlinde geçirilýän türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşýar....
JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri Merkezi Aziýanyň Prezidentleriniň Kansler Olaf Şols bilen duşuşygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Günüň ikinji ýarymynda Berlin şäherinde iş saparyny amala aşyrýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň GFR-iň...
JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Ýewropa ugry Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýelär

Ata Watan Eserleri
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa ugrunyň Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň güntertibinde möhüm orun eýeländigini aýtdy. Bu barada Türkmen halkynyň...
JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyna gatnaşdy

Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar...
JEMGYÝET

Ärdogan türkmen halkynyň Milli Liderini gutlady

Onuň Alyhezreti, türkmen halkynyň Milli Lideri,  Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy jenap  Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Gadyrly doganym! Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize we doganlyk türkmen...
JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri Germaniýa iş sapary bilen gitdi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti Germaniýa Federatiw Respublikasyna gulluk...
JEMGYÝET

Baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Şu gün — 28-nji sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanan dabaralar geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda geçirilen dabaralar hakyky...
JEMGYÝET

Ärdogan: Türkiýe bilen Türkmenistanyň gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdüriler

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA Hormatly jenap Prezident, gadyrly doganym! Türkiýe Respublikasynyň halkynyň adyndan, şeýle hem hut öz adymdan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy...
JEMGYÝET

Baýden: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyzy giňeltmek ugrundaky tagallalarymyzy dowam etdireris

Hormatly jenap Prezident! Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň halkynyň adyndan Size we türkmen halkyna Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli iň gowy arzuwlarymy ýollaýaryn. Bu gazanylan sepgit...
JEMGYÝET

Frank-Walter Ştaýnmaýer: Germaniýa Türkmenistanyň hyzmatdaşy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Jenap Prezident! Germaniýa Federatiw Respublikasynyň halkynyň adyndan we hut öz adymdan Size hem-de türkmen halkyna Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni...