SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

13-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 13-nji maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüň başynda  käbir ownuk kynçylyklar bolup biler. Bu wagt möhüm meseleleri kabul etmezlik has gowudyr.Olar bilen göreşmek garaşanyňyzdan has kyn bolar. Tanyş bir zat etmek maslahat berilýär. Her karar barada ünsli pikirleniň we alýan maglumatlaryňyzy barlamaga ýalta bolmaň. Güniň ikinji ýarymy sizi ýakymly garaşylmadyk zatlar we hoş habar bilen begendirip biler. Uzak möhletli gatnaşykda bolan Hamallar  ýakyn adamy bilen ýürekden gürleşmek peýdaly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Gün gowy başlaýar. Işewürlikde möhüm öňegidişlige garaşylmaýar ýöne häzirki işleriň hemmesini çalt we köp zähmet çekmän tamamlarsyňyz. Keýpiňiz gowy bolar we bu size köp meseläni çalt çözmäge kömek eder. Öwrenmek ýa-da hünärlerini ýokarlandyrmak bilen meşgullanýan Sowyrlar  köp maglumatlary ýatda saklamak we käbir adaty bolmadyk meseleleri çözmek aňsat bolar. Günüň ikinji ýarymy iş saparlary üçin amatly bolar.Oňyn tendensiýalaryň täsiri şahsy gatnaşyklarda göze ilýär. Ýakynlary bilen düşünişmezlik we özara talaplar geçmişde galar. Agşam dostlaryňyza baryp görmek ýa-da olary çagyrmak üçin amatlydyr.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Esasanam başgalaryň duýgularyna üns beriň.Hatda size ýakyn adamlar hem käwagt size düşünip bilmeýärler. Gün elbetde garaşylmadyk wakalary getirer köne meýilnamalara ýapyşmak mümkin bolmaz. Şonuň üçin käbir Jöwzalar maşgalasy bilen  syýahata gitmek maslahat berilýär.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün aragatnaşyk üçin amatly bolar. Işewür gepleşikler üstünlikli bolar kärdeşleriňiz bilen aňsatlyk bilen düşünişersiňiz we ýakynlaryňyz size düşüner we hemme zatda goldaw berer. Adatdakysyndan has köp aladalar bolup biler. Agşam daşary çykmak we medeni çärelere gatnaşmak üçin amatlydyr. Ýakymly tanyşlar hem aýrylmaýar. Işini ösdürmek bilen meşgullanýan Seretanlar  özlerine peýdaly bolup biljekleri çagyrmalydyr. Resmi däl ýagdaýda bilelikdäki hereketler barada ylalaşmak has aňsat bolar.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Işli we aladaly gün size garaşýar. Iş meselelerini we maşgala meselelerini çözmeli bolarsyňyz. Bu meseläni aňsatlyk bilen başararsyňyz. Köp wagtdan bäri garaşýan möhüm maglumatlaryňyzy alarsyňyz. Resminamalaryňyza we gozgalmaýan emläk amallaryny meýilleşdirýän   Esetler ýokary derejede üstünliklere ýetip bilerler.Öý işlerini ýatdan çykarmajak boluň. Agşam ýakyn adamyňyz bilen ownuk öý meselelerine üns bermeli, bu sizi hasam ýakynlaşdyrar.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Başga adamlaryň pikirlerinde  nämeleriň bardygyny, nämä ymtylýandyklaryny we näme üçin özlerini beýle alyp barýandyklaryna düşünmek üçin köp wagt gerek bolmaz. Şonuň üçin bu gün gepleşikler we möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin has amatlydyr. Başgalara dogry aýdýandygyňyza tiz ynandyrarsyňyz.Resmi edaralara baryp görmegiňiz üstünlikli şertnamalaryňyz  garaşanyňyzdan has çalt tamamlanar. Bu gün syýahat we iş saparlary üçin amatlydyr. Käbir Sünbülelerde gyzykly tanyşlary bolar. Tötänleýin duşuşyk romantiki hekaýanyň uzak dostlugyň ýa-da işewür hyzmatdaşlygyň başlangyjy bolup biler.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Irden beýlekiler bilen aragatnaşykda dogry äheň tapmak kyn bolar. Şonuň üçin käbir çynlakaý we möhüm meseleleriň uzyn gepleşiklerinden ýa-da çekişmelerinden gaça durmaga synanyşyň.Jedellerden gaça duruň ara alyp maslahatlaşmaň gybatçylardan uzak duruň hatda sizi söhbetdeşlige çekjek bolsalar-da.Günüň ikinji ýarymynda gowulaşmak üçin üýtgeşmeleri görersiňiz. Agşam bolsa ýakynlary bilen geçirjek Mizanlar üçin has ýakymly bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün möhüm we çylşyrymly meseleleriňizi çözüň. Iş bilen meşgullanýan Akraplar birbada birnäçe zat bilen meşgullanmaly bolarlar. Ýöne  ileri tutmak ukyby hemme zady oňat görnüşde çözmäge kömek eder.Agşam biraz gaharjaň we hyjuwly bolarsyňyz. Maşgala agzalary ýa-da ýakyn dostlary bilen düşünişmezlikler bolup biler. Duýgularyňyza ýol bermezlige çalşyň. Bu çynlakaý gapma-garşylyklardan gaça durmak üçin kömek eder.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Çydamlylyk we erjellik gerek bolar. Hut şu häsiýetler size ýüze çykýan kynçylyklary ýeňip geçmäge däl-de eýsem geljekdäki üstünlikleriň düýbüni tutmaga kömek eder.Emma hemme zady ýeke etmäge synanyşmaň kärdeşleriňizden we ýolbaşçylaryňyzdan kömek sorap bilersiňiz. Şeýle hem zähmetiňiziň netijesi derrew görünmez şonuň üçin sabyr ediň.Şahsy durmuşyňyzda möhüm üýtgeşmeleriň bolmagy mümkin.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün möhüm meseleleriňizi irdene  geçiriň bu gezek netijeli bolar.Maşgala Jedileri häzirki döwürde aýratyn uly meselelere üns bermeli däldir. Mysal üçin gün abatlaýyş işlerine başlamak ýa-da göçmäge taýýarlyk görmek üçin amatly. Şeýle hem öň düşünişmezliklere sebäp bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan saklanmalydyrys. Dynç alyň we has gowy duýarsyňyz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hyzmatdaşlyk etmek we umumy pikir tapmak ukyby gerek bolar.Adaty bolmadyk duşuşyklary we ýakymly tanyşlar bolup biler. Içki sesiňizi diňläň we size maslahat berilýän zady ýerine ýetiriň. Bu gün seýilgähde gezip ýa-da film görüp bilersiňiz. Häzirki wagtda esasy zat özüňiz bilen sazlaşyk tapmakdyr.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Irden işe ünsi jemlemek kyn bolar. Siz adatdakysyndan birneme kän pikirlenmelisiňiz we beýleki adamlaryň pikirlerine aşa duýgur bolarsyňyz. Işewürlikde hünär derejäňize bilimiňize we tejribäňize bil baglamaga synanyşyň şonda hiç kim sizi bulaşdyryp ýa-da dolandyryp bilmez.Agşam Hutlaryň köpüsi maşgalasy bilen ýa-da ýeke özi bilen wagt talap edýär: bu olara energiýa ätiýaçlyklaryny doldurmaga we özlerini has gowy duýmaga kömek eder.

Ýene-de okaň

24-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (20-nji-26-njy maý)

Ata Watan Eserleri

21-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama