IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Tagtabazar etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2024-nji ýylyň 10-njy iýulynda Tagtabazar etrabynyň Pendi geňeşliginiň çäginde ýerleşýän 20-nji orta mekdebinde sagat 10:00-dan 12:00-ä çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!

Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglumatlary bilen bilelikde agzalan çärä wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpjün etmeklerini;

Işe ýerleşmek isleýän raýatlaryň bolsa, şahsyýetini tassyklaýan resminamasy, eger bar bolsa, zähmet depderçesi hem-de hünärini tassyklaýan resminamasy bilen agzalan çärä gatnaşmaklaryny haýyş edýäris.

Çäräniň geçiriljek ýeriniň salgysy: Tagtabazar etrabynyň Pendi geňeşligi

Habarlaşmak üçin:

800568-52-1-05

Ýene-de okaň

Aşgabatda täze seýilgäh gurlar

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler.

USAID-iň YDA Taslamasy iş berijileri Türkmenabatdaky «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň iş orunlar ýarmarkasyna çagyrýar

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri