IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler.

Lebap welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Saýat etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2024-nji ýylyň 28-nji iýunynda Saýat etrabynyň Saýat şäherçesiniň S.Nyýazow köçesiniň 31-nji jaýynda ýerleşýän Saýat şäher geňeşliginde, sagat 09:00-dan 11:00-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!

Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglumatlary bilen bilelikde agzalan çärä wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpjün etmeklerini;

Işe ýerleşmek isleýän raýatlaryň bolsa şahsyýetini tassyklaýan resminamasy, eger bar bolsa, zähmet depderçesi hem-de hünärini tassyklaýan resminamasy bilen agzalan çärä gatnaşmaklaryny haýyş edýäris.

 Çäräniň geçiriljek ýeriniň salgysy: 

Saýat etrabynyň Saýat şäherçesiniň A.Nyýazow köçesiniň 31-nji jaýy     

          Habarlaşmak üçin :+99344723511; +99344721311

Ýene-de okaň

Aşgabatda täze seýilgäh gurlar

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň çäginde boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçiriler

Ata Watan Eserleri

USAID-iň YDA Taslamasy iş berijileri Türkmenabatdaky «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň iş orunlar ýarmarkasyna çagyrýar

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri