Category : IŞ ORUNLARY & TENDERLER

BIZNESIŞ ORUNLARY & TENDERLER

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky ilçihanasynyň edara binasyny gurmak üçin halkara bäsleşik yglan edýär. Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik...
BIZNESIŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tehniki tabşyrygyna laýyklykda, Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň «Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynda 9 gatly, 54 öýli 8 sany...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

Gyýanly obasynda işlemek üçin bölüm kömekçisi (ýük gatnawlaryny guramak). Bildirilýän talaplar: Dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidirler: Bilimi: orta bilim ýa-da...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Türkmen aragatnaşyk»agentliginiň buýurmagynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde aragatnaşyk merkeziniň edara binasyny gurmak üçin BÄSLEŞIK yglan edýär. Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary,...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär LOT№32— «Gaýra goýul- masyz tiz kömek» merkezi üçin...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Jemgyýetçilik Kabul edişligi

19-njy awgustda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniňò we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukukmeseleleri boýunça raýatlaryňò jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çigmal biržasynyň söwdalarynda geleşiklriň 25-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri “Türkmen nebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen awto benzini,...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Arkadag şäheriniň häkimligi seýsmiki yrgyldylaryň anyk hasaplamasyny üpjün edýän seýsmiki stansiýanyň taslamasyny düzmek,gurmak hem-de enjamlaşdyrmak

Ata Watan Eserleri
Arkadag şäheriniň häkimligi seýsmiki yrgyldylaryň anyk hasaplamasyny üpjün edýän seýsmiki stansiýanyň taslamasyny düzmek,gurmak hem-de enjamlaşdyrmak boýunça öň yglan edilen HALKARA BÄSLEŞIGIŇ möhletini uzaldýar . Gyzyklanma...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:«Gowşut» suw göteriji bekedi boýunça halkara bäsleşigi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Oba hojalyk ministrliginiň buýurmagynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda kuwwatlylygy sekuntda 4,15 kub metr bolan 1-nji we 2-nji «Gowşut» suw göteriji...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: «Ýaşyl depe» suw göteriji bekedi üçin halkara bäsleşigi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Oba hojalyk ministrliginiň buýurmagynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda kuwwatlylygy sekuntda 2,13 kub metr bolan «Ýaşyl depe» suw göteriji bekedini,...
BIZNESIŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: Lebap welaýatynda döwrebap athana gurlar

Ata Watan Eserleri
«Türkmen atlary» döwlet birleşigi Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda 200 baş at saklamaga niýetlenen döwrebap athanany gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär. Gyzyklanma bildirýän taraplar tehniki talaplary...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça

Ata Watan Eserleri
1.LOT№29. Olim pi ýa şä her çe si niò bi na la ryn da ky we des- ga la ryn da ky LED çy ra...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasyndan täze iş orunlary

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy täze iş orny mümkinçiligi barada habar berýär. Bu barada ilçihananyň jemgyýetçilik tory arkaly habar berilýär. Berlen maglumatlara görä, ABŞ-nyň ilçihanasy ähli gyzyklanýan...