TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda döwrebap medeni-dynç alyş seýilgähini gurmak üçin onuň taslamasyny...

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň buýurmagynda «Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystan serhedi» täze, döwrebap awtomobil ýolunyň we onuň...

Mary welaýatynda täze şäherçeler gurlar

Mary welaýatynyň häkimligi «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna», şeýle...

Gurtly ýaşaýyş toplumynda ýene-de 46 ýaşaýyş jaýy gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi şäheriň Gurtly ýaşaýyş toplumynda binalary we desgalary gurmak üçin bäsleşik yglan edýär. Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda: TIP 1-1 — 4...

“Petronas” täze iş orunlary hödürleýär

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar Gyýanly obasynda işlemek üçin hünärmen (programmany dolandyrmak boýunça). Bildirilýän talaplar: Dalaşgärler özleri barada doly...

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binasy gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak üçin...

“Petronas” işe çagyrýar

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy ökde hünärli dalaşgärleri aşakda görkezilen iş orny boýunça işe çagyrýar: Aşgabat şäherinde işlemek üçin kömekçi (iş dolandyrylyşy boýunça). Bildirilýän...

Bäsleşik:Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça

1. LOT № 3. Çärjew etrabynyň daýhan birleşiklerindäki güýjenmesi 10 kW bolan howa elektrik geçirijileriň durkuny täzelemek hem-de KTP-160/10 kWa bolan desgalary oturtmak üçin gurluşyk...

Bäsleşik:«Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­sy № 10104909

Bäsleşigiň möhleti 2023-nji ýylyň 17-nji fewralyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnamalar we üpjünçilik bölümine (elektron...