TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Gurluşyk we  binagärlik ministrligi

Bäsleşik: 3000 orunlyk sadaka jaýyny gurmak

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Mary welaýat häkimliginiň buýurmagynda Mary şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda täze 3000 orunlyk sadaka jaýyny gurmak boýunça BÄSLEŞIK yglan...

Bäsleşik: tä­ze des­ga­lar top­lu­my­ny gurmak

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Baý­ra­ma­ly et­ra­by­nyň çä­gin­de tä­ze des­ga­lar top­lu­my­nyň tas­la­ma­syny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça yg­lan edi­len BÄS­LE­ŞI­GIŇ...

Medeni merkeziň gurluşygy üçin bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Dokma senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde Medeni merkeziň binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan”...

Açyk Gapylar: Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň we başlangyç hünärment...

Dizaýnerleriň arasynda binagärlik bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli dizaýnerleriň arasynda binagärlik bäsleşigini yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Gyzyklanma...

Gurluşyklaryň döwlet buýrujysy gullugy dörediler

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň binýadynda Gurluşyklaryň döwlet buýrujysy gullugy dörediler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde bellenilip geçildi. “Watan” habarlar gepleşiginde...

Döwrebap athananyň gurluşygy üçin bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň buýurmagynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda Köpetdagyň eteginde 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň taslamasyny...

«Daşkent» dynç alyş seýilgähiniň gurluşygy üçin bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde «Daşkent» dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada...

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginden gurluşyk bäsleşigi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän Altyn kölüň kenarynda dynç alyş zolagynda gurulmaly desgalaryň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär....

Täze saglyk desgasy üçin halkara bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça...