TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

turkmen howa yollary

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy Türkmenistan ugurly uçuşlarda biletleriň bahasynda ýene arzalandyş etdi.  Kompaniýanyň Türkmenistandaky şahamçasyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna gelip gowşan täze maglumata görä,...

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor
«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň amala aşyrýan halkara uçar gatnawlarynyň ählisi paýtagtymyzdan amala aşyrylar. Bu barada maglumaty awiakompaniýasynyň täze uçuş rejesinden görmek bolýar.  «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň täze rejesi 2023-nji...

Türkiýe wizasy : Ähli gerekli resminamalaryň doly sanawy

Baş Redaktor
Türkiýe gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlary gitmek isleýän maksatlaryna laýyklykda wiza almalydyr. Emma, Türkiýeden transit geçýän, başgaça aýdanyňda Stambulyň howa menziliniň transit ýolagçylar bölüminden çykmazdan göniden...

Stambulda Mart aýy biletleri : Pandemiýadan öňki biletleriň pulyny almak

Baş Redaktor
“Türkmensitan” awiakompaniýasynyň Stambuldan amala aşyrýan uçar gatnawlary boçýunça 2023-nji ýylyň mart aýy üçin biletleri satylyp başlandy. Bu barada “Türkmensitan” awiakompaniýasynyň Türkiýede döwletinde biletlerini satmak boýunça...

Mart aýy üçin uçar biletleri satylyp başlandy :Russiýadan Türkmenistana

Baş Redaktor
Russiýa Federasiýasynyň şäherlerinden Türkmenistan ugruna amala aşyrylýan uçar gatnawlary boýunça 2023-nji ýylyň mart aýy üçin uçar biletleri satylyp başlandy. Bu barada “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň...

TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGI: Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar: 25.00.36 — Geoekologiýa − — 1 ýer şonuň ýaly-da aşakdaky hünär...

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar: 05.22.06 — Demir ýollar, demir ýollary işläp düzmek we taslamak —...

Tehnologiýalar merkezi

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 02.00.02 — Analitiki himiýa − — 1 ýer 05.13.19 — Kiberhowpsuzlyk− — 1 ýer 03.01.06...

Himiýa instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 02.00.03 — Organiki himiýa − — 1 ýer 02.00.13 — Nebit himiýasy − — 1...

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 14.01.04 — Iç keseller − — 1 ýer şeýle-de aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak...