IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär

LOT№32— «Gaýra goýul- masyz tiz kömek» merkezi üçin lukmançylyk enja laryny hem- de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen günün den baş lap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy:Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:40-04-79.

Ýene-de okaň

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar

Bäsleşik:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

“Petronas Çarigali”: işe çagyrýar

Arkadag şäherindäki lukmançylyk önümçilik desgalary üçin konsalting kompaniýa saýlanyp alnar

Täze awtomobil köprüsi üçin bäsleşik

Ata Watan Eserleri