Tag : ýokary okuw jaýlarynyň soraglary

JEMGYÝET

“Arkadag şäheri-ylham gözbaşy”

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM “Arkadag şäheri-ylham gözbaşy” A-rkadag şäheri-ylham gözbaşy, R-uhumyzy galkyndyrdy göklere. K-öňülleriň , ömürleriň syrdaşy. A-kylly şäherim bürnüp aklyga, D-öwrebap tehnika bilen galkynyp,...
DÜNÝÄ

Тürkmen diplomaty Ýewropa Energetika bileleşiginiň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşiginiň ýanyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Sapar Pälwanow Ýewropa Energetika bileleşiginiň Baş sekretary Adel El Gammal bilen duşuşdy. Taraplar energetika pudagynyň möhüm meselelerini ara alyp...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Jemgyýetçilik Kabul edişligi

19-njy awgustda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniňò we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukukmeseleleri boýunça raýatlaryňò jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Caretta Caretta” atly deňiz pyşbagasynyň Türkiýedäki täsin syýahatyna şaýat boluň

Ata Watan Eserleri
Ortaýer deňziniň tyllaýy şöhle saçýan güne we mawy deňiz suwyna eýe bolan deňiz kenarlaryny, şeýle hem altyn öwüsýän çägelerini görmäge dünýäniň çar künjeginden syýahatçylar gelýär. Goýny jenneti mekana öwrülen...
BILIM

Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi ( bakalawr we magistr) maksatnamasy

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini geçirýär: Rumyniýanyň ýokary...
SPORT

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Türkmen paýtagtynda 12 ýaşly we şondan kiçi ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşynyň dabaraly açylyşy boldy. Bu waka hormatly Prezidentimiz Serdar...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şwesiýanyň Patyşasy Karl XVI Gustawa Şwesiýanyň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu mümkinçilikden...
BILIM

Diplom ykrar etmek: Gerekli resminamalaryň sanawy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde 1212 san bilen...
BILIM

Türkiýe 2023: Diplomy ykrar edilýän abraýly ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Türkiýäniň 2023-nji ýyl üçin diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny  bu habarymyz bilen Size ýetirýäris. Biz  2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň   12-sine şeýle habary ilkinji...
BILIM

«TÜRKMENGAZ» DÖWLET KONSERNI:Ylmy-barlag tebigy gaz instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar: 25.00.10 — Geofizika, gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň gözleginiň geofiziki usullary —...
BILIM

Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar: 21.01.02 — Milli howpsuzlyk edaralarynda maglumat seljeriş işi — 1 ýer...
BILIM

Türk uniwersitetleri täze okuw ýyly üçin talyp kabul etmäge başlaýar

Baş Redaktor
Täze ýylyň gelmegi bilen esasan hem orta mekdepleriň soňky synpynda okaýan okuwçylar üçin ýokary okuw mekdeplerine girmek  bilen baglanşykly gyzgalaňly möwsüm başlaýar. Şonda ýaş oglan-gyzlarymyzyň...
BILIM

Sungat işgärleri üçin ýörite Stipendiýa : ABŞ-da gysga wagtlyk okuw

Baş Redaktor
Sungat işhärleri üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda gysga wagtlyk okuw maksatnamasy yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň resmi web saýtynda bellenip geçilýär. Habarda bellenişina görä,...
BILIM

Türkmenistanyň Serhet instituty 2023: Sizi okuwa çagyrýar!

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Serhet institutyna 2023 — 2024-nji okuw ýyly üçin okuwa çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web saýtynda habar berilýär. Habarda turkmenmetbugat.gov.tm saýtyna salgylanyp...
BILIM

Aýda 1700 ýewro talyp haky bilen Fransiýada okamak isleýäňizmi?

Baş Redaktor
Fransiýa daşary ýurtly talyplary «Eiffel Excellence Scholarship» atly talyp hakly maksatnama esasynda magistratura we doktorantura okuwa çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web saýtynda...
BILIM

“Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy başlaýar

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän daşary ýurt talyplary üçin örän uly mümkinçilikler berýän, Türkiýäniň hökümet maksatnamasy bolan “Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy  ýakynda başlaýar. Türkiýe,...
BILIM

Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-da gysga möhletli okuw

Baş Redaktor
Häzirki wagtda “Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-ny öwreniş institutlary (SUSI)” maksatnamasynyň “Daşky gurşaw meseleleri” boýunça 2022-nji ýyl üçin anketalary kabul etmek dowam edýär. ABŞ-nyň...
BILIM

Çagalary döwlet umumybilim edaralarla kabul etmegiň tertibi nähilli?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Çagalary döwlet umumybilim edaralaryna kabul etmegiň Tertib tassyklandy. Bu Tertip, Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda çykaran 322 belgili  Buýrugy...
BILIM

Fewral aýynda uniwersitede başlamak isleýänlere: Özýegin uniwersiteti

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän talyplar üçin goşmaça mümkinçilik! Mälim bolşy ýaly 2022-nji ýyl üçin Türkiýede okuwa kabul edişlik möwsümi tamamlandy. Emma Siz Türkiýede okamak üçin...
BILIM

Türkiýäniň halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2023

Baş Redaktor
Dünýäniň iň abraýly okuw mekdepleriniň sanawyna Türkiýeden bu ýyl 61 uniwersitet girdi. Bu görkeziji geçen ýyl bilen deňeşdireniňde 7 uniwersitetiň goşmaça bu sanawa girendigini görkezýär....