19 C
Ashgabat
2021-03-01
Baş sahypa Etiketler Watan habarlary

Etiket: watan habarlary

Ronaldonyň telekeçilik işleri

Dünýäde ýyldyz futbolçylar futbol sportunda diýseň uly baýraklara mynasyp bolýarlar. Muňa mysal edip häzirki wagtda dünýäniň iň güýçli hüjümçileri Kristiano  Ronaldo we Lionel Messi...

Haýsy durmuşy islärsiňiz?

Men 10 ýaşymdadym. Şol wagt maňa gyzyl reňkli, galyň tekerli we yzynda ýaryş baýdakly motosikl gerekdi. Men ony ýürekden isleýärdim. Haçan-da men kakamdan (garyp...

Glen Gilmore: Türkmenistan mende ýakymly täsirler galdyran ýurt

Glen Gilmore –jemgyýetçilik media strategisti. Glen jemgyýetçilik mediada täsir ediji, şeýle hem syýahatçy bolup, onuň sanly marketing we tehnologiýa baradaky pikirlerine eýerýän uly onlaýn...

Emeli aňyň mümkinçilikleri

2014-nji ýylda işe girizilen “Generative Adversarial Networks” atly emeli nerw ulgamy, aslynda ýaşamadyk, ýöne seredeniňde hakyky ýaly ýasama adam şekillerini öndürip bilýär. Döreden ýasama...

Demir ýol gatnawlarynda hoş habar: synag gatnawlary ýola goýulýar

Ýurdumyzyň “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasynda otly gatnawlarynyň mart aýyndaky ýagdaýy barada beýanat çap edildi. Bu beýanatda hususan-da şeýle diýilýär:Hormatly ýolagçylar!2021-nji...

ABŞ-da “Johnson & Johnson” sanjymy bellige alyndy

ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi ABŞ-nyň "Johnson & Johnson" kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymynyň ulanylmagyny tassyklady. Bu ABŞ-nyň çäklerinde gyssakly ýagdaýda ulanylmagyna...

Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar

25-nji martda Tokio şäheirnde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar Ol Fukusima prefekturasyndaky futbol meýdançasyndan badalga alar.Tokionyň Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň habar bermegine...

Ýer hozunyň ösdürilip ýetişdirilişi

Ýer hozy hojalyk ähmiýetli zerur azyklyk, ot-iýmlik ekinleriň biridir. Dänesinde 48-66 göterim guramaýan iýmitlik ýag, 23-38 göterim belok saklaýan ýer hozy dürli maksatlar üçin...

Reýhan oty we onuň adam saglygyna peýdasy

Reýhan ösümligi köpleriň halaýan we adamyň saglygy üçin peýdaly ösümlikleriň biridir. Reýhanyň daşky gözelligi bilen bir hatarda, ýakymly ysy hem özüne çekýär. Bu ösümligi...

Dünýädaki seýrek gabat gelýän miwe-gök önümleri

Dünýäniň käbir döwletlerinde seýrek duş gelýän birnäçe miwe-gök  önümleri bardyr. Ol miweleriň hersiniň özüne mahsus bolan häsiýetleri bolup, daş görnüşleri we tagamlary bilen tapawutlanýarlar.   ...