TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen howa ýollary hacan acylyar

Aý, gün dursun dünýäde, ejem dursun dünýäde…

Ata Watan Eserleri
Biziň mekdep okuwçysy döwrümiz şu naşyja goşgyny ýat tutup aýtmadygymyz ýok bolsa gerek?! Bu hut şeýle-de bolmaly. Eneler barada näçe söhbet açsaňam az. Olar barada...

Festiwala gatnaşyjylara söz berýäris

Ata Watan Eserleri
21-25-nji maý aralygynda geçirilen “Türkmen teatr sungaty” festiwaly uly üstünliklere, şatlyk-şowhuna beslenip, öz işini tamamlady. Bu festiwalyň çäklerinde paýtagtymyzdaky teatrlarda ýurdumyzyň beýleki teatrlaryndan gelen toparlaryň...

Saparmämmet Mollaniýazow:   Watan waspy — ylham ganaty

Ata Watan Eserleri
«Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri» Saparmämmet Mollaniýazowyň döredijiligi hakynda öňdenem gyzyklanýardym. Onuň teleýaýlymlardaky çykyşlaryny diňläniňde-de, meşhur sungat wekilleri barada düşüren dokumental filmlerine tomaşa edeniňde-de baý...

Suw hakynda 15 hakykat

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda planetamyzyň 70% -i suw bilen örtülendir.  Şol bir wagtyň özünde bu suwuň diňe 1% -ini içip bilersiňiz.  Her ýyl suw çeşmelerine elýeterlilik meselesi...

Akyl-paýhas bäsleşiginde ýarym finalyň gatnaşyjylary mälim boldy

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny...

Ýene bir ýörite uçar gatnawy: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor
“Türkmenistan” awiakompaniýasy ýakynda ýene bir ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu uçar gatnawy Stambul-Türkmenabat ugry boýunça amala aşyrylar. “Atavatan-Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň alan...

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy: halkara ýörite uçar gatnawy barada

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda halkara ýörite uçar gatnawy barada habar ýerleşdirilipdir. Şol habardan görnüşi ýaly, türkmen tarapyndan alnan maglumata laýyklykda, ozal 11-nji maýda...

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw

Şu ýylyň 15-nji maýynda “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna beren habaryna...

THY: Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 11-nji maýynda “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna beren habaryna görä,...

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri
Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 5-nji maýyndan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibine üýtgeşikler girizildi. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçuşlaryň ugry we rejesi baradaky maglumat awiakompaniýanyň...