Tag : Aşgabat şäheri

IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: «Ýaşyl depe» suw göteriji bekedi üçin halkara bäsleşigi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Oba hojalyk ministrliginiň buýurmagynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda kuwwatlylygy sekuntda 2,13 kub metr bolan «Ýaşyl depe» suw göteriji bekedini,...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly Katara ilçi wezipesine bellenildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsuly Myratgeldi Ballyýewiç Seýitmämmedow Türkmenistanyň Katar Döwletindäki (Doha şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi aşak­da­ky lot­lar­da  gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry          sa­tyn al­mak bo­ýun­ça öň yg­lan edi­len Bäs­le­şi­giň möh­le­ti­ni uzald­ýar. LOT...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi aşak­da­ky lot­lar­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry     sa­tyn al­mak bo­ýun­ça öň yg­lan edi­len BÄS­LE­ŞI­GIŇ möh­le­ti­ni uzald­ýar. LOT № 3 —...
JEMGYÝET

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Ata Watan Eserleri
27-nji maýda TürkmenistanyňAdalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniňişgärleriniňwe Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyňagzasynyňgatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryňjemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň...
BILIM

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi:“Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi “Açyk gapylar” gününi yglan edýär.“Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Maýa...
BILIM

Indira Gandi adyndaky lukmançylyk orta okuw mekdebi:“Açyk Gapylar 2023”

Indira Gandi adyndaky lukmançylyk orta okuw mekdebi “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Jemgyýetçılık kabul edişligi

13-nji maýda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär....
BILIM

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti:“Açyk Gapylar 2023”

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Halkara ynsanperwer  ylymlary we ösüş uniwersiteti   2023 — 2024-nji okuw...
JEMGYÝET

Jemgyýetçilik kabul edişligi

13-nji maýda TürkmenistanyňAdalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniňişgärleriniňwe Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyňagzasynyňgatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryňjemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“Petronas”: täze iş orunlaryny hödürleýär

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar: Sowalnamalary «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasynyň Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda...
BILIM

Türkmen döwlet maliýe instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türkmen döwlet maliýe instituty   “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmen döwlet maliýe instituty şu ýylyň 28-nji aprelinde we 26-njy maýynda...
JEMGYÝET

Jemgyýetçilik kabul edişligi

22-nji aprelde Türkmenistanyň   Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniňişgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyňagzasynyňgatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryňjemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň...
BILIM

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersiteti: “Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersiteti“Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersiteti...
BILIM

Telekommunikasiýalar we Informatika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Telekommunikasiýalar we Informatika instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika instituty          2023—2024-nji okuw...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara Bäsleşik:Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa döwrebaplaşdyrmak

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet                    komitetigaramagyndaky teleradio edaralaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK     ...
BILIM

Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi : “Açyk Gapylar 2023”

Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdeb Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugallymlar gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi 2023—2024-nji okuw ýylynda okuwa girmäge...
BILIM

Aş­ga­bat gur­lu­şyk or­ta hü­när mek­de­bi: “Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk  we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi­niň  Aş­ga­bat gur­lu­şyk or­ta  hü­när mek­de­bi  Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik...
BILIM

Energetika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri
Türk­me­n Döw­let Ener­ge­ti­ka ins­ti­tu­ty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ener­ge­ti­ka ins­ti­tu­ty   2023-2024-nji   okuw   ýy­lyn­da   ýoka­ry okuw mek­de­bine oku­wa...