Baş sahypa Etiketler Dünýä belli habarlar

Etiket: dünýä belli habarlar

Wan Goguň gymmatly eseri satylar

Suratkeş Wan Goguň ýerine ýetiren "Montmart köçesiniň sahnasy" atly suraty 1887-nji ýylda döredilipdir. Şol wagtdan bäri surat şol bir maşgalanyň agzalaryna degişli bolupdyr. Köp...

4 müň 500 dollarlyk ulaga uly isleg

Amerikanyň “General Motors” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny alyp barýan Hytaýyň “SAIC” kompaniýasy özüniň öndüren “Hong Guang Mini” elektroulagyny satuwa çykardy. Onuň satuwy ýanwar aýynda “Tesla”...

Ylmy işgärler üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy

Ylmy işgärler üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy 12-nji marta çenli arzalary kabul edýändigini habar berýäris!  Bu maksatnama barada soraglaryňyzy AshgabatEducation@state.gov adresine iberip bilersiňiz.Ylmy...

Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi hem-de şäheri gurmagyň...

Türkmen paýtagtynyň taryhy

Şu ýyl Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy bellenilip geçilýär. Paýtagtymyz Aşgabadyň taryhy barada “Türkmenistan” gazetinde “Türkmen paýtagtynyň taryhy - fotosuratlarda” atly makala...

GECF :”Mawy altyn” iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar

Tebigy gaz ýakyn geljekde dünýäde iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar. Bu barada Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumynyň( GECF) her ýyl neşir edilýän...

“Talyp gözeli-2021” atly gözellik bäsleşigi geçirilýär

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda...

Sary reňkli pingwin

Bizi gurşap alýan daşky dünýämiziň faunasy özüniň täsinlikleri, özboluşlylygy bilen hemişe haýran galdyrýar. Adatça biz guşlaryň aýratyn özboluşly görnüşi bolan pingwinleri daşky şekili gara...

Hytaý 27 ýurda sanjym eksport etdi

Hytaý Halk Respublikasy dünýäniň 27 ýurduna koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen sanjym eksport etdi we 53 sany mätäç döwlete sanjym kömegini muzdsuz amala aşyrýar.“Sinhua”...

2500 dile ýitmek howpy abanýar

Häzirki wagtda dünýä dilleriniň 2500-den gowragyna bütinleý ýitip, ýok bilen gitmek howpy abanýar.Deslapky maglumatlara görä, Ýer ýüzünde işjeň dilleriň sany 7 müňe golaýlaýar. Häzirki...