Tag : Türkmenistan

BILIM

Hukuk işi ugry boýunça diplomy ykrar etmek: goşmaça 3 aý okuw şerti

Baş Redaktor
“Hukuk işi” hünäriniň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, daşary ýurt döwletlerinde “hukuk işi” ugry boýunça Türkmenistanyň raýatlaryna berlen ýokary hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmek...
BILIM

Daşary ýurtda öz hasabyňa bilim almak : Soraglara-jogaplar!

Baş Redaktor
Daşary ýurtlaryň abraýly ýokary bilim ojaklarynda bilim alýan raýatlarymyzyň sany barha artýar.  Her ýyl orta mekdebi tamamlan müňlerçe oglan -gyzymyz ýurdumyzyň bilim ojaklary bilen bir...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly Katara ilçi wezipesine bellenildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsuly Myratgeldi Ballyýewiç Seýitmämmedow Türkmenistanyň Katar Döwletindäki (Doha şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol...
BILIM

Talyp 2023: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Baş Redaktor
Türkmenistanda 17-nji iýuldan giriş synagy möwsümi başlanýar.  Düýn Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine we orta...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi aşak­da­ky lot­lar­da  gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry          sa­tyn al­mak bo­ýun­ça öň yg­lan edi­len Bäs­le­şi­giň möh­le­ti­ni uzald­ýar. LOT...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýä syýahata gidesiň gelýärmi ? Syýahatçylyk wizasy üçin gerek bolan resminamalar

Baş Redaktor
Tomus möwsüminiň gelmegi bilen ýurdumyzyň syýahatçylyk zolaklary bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň syýahat merkezlerine gitmek isleýänleriň, bu ulgamda meýilnamalaryny taýarlaýanlaryň sany artýar. Şonda, Türkiýe, BAE...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Awaza” dynç alyş zolagyna Aşgabatdan şäherara awtobuslar bilen gitmek

Baş Redaktor
“Awaza” dynç alyş zolagyna Aşgabatdan şäherara awtobuslar gatnar. Bu barada www.turkmenistan.gov.tm saýtynda aýdylýar. Habarda bellenişine görä, 11-nji iýundan başlap Aşgabat bilen Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň...
SPORT

Türkmenistanyň Aziýa Kubogy-2024-däki garşydaşlary belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça 23 ýaşa çenli ýaşlar ýygyndysy Aziýanyň kubogy ― 2024-iň saýlama tapgyrynyň “K” toparçasynda Indoneziýanyň hem-de Hytaý Taýpeýiniň ýygyndy toparlary bilen duşuşar. Bu barada Makaýziýanyň...
BILIM

«VILIPO-2023»: türkmen okuwçylary medally dolandylar

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary golaýda Litwanyň Wilnýus şäherinde geçirilen «VILIPO — 2023» atly halkara taslama bäsleşiginden dört medal bilen dolanyp geldiler. Olaryň ikisi altyn, ikisi bolsa...
BILIM

Diplomy ykrar edilýän halkara ýokary okuw mekdepleri :2023

Baş Redaktor
Daşary ýurt döwletlerinde berlen bilim hakyndaky resminamalaryň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bellenen käbir kadalar bar.  Şonda käbir daşary ýurt uniwersitetleriň käbir...
BILIM

Türkmen ýaşlary üçin hoş habar: Türkiýe talyp haky bilen bilim almak mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyz Aşgabatda saparda bolýan Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň Daşary ýurtdaky türkler we garyndaşlyk jemgyýetler müdirliginiň (YTB) müdiriniň orunbasary Saýit Ýusuf bilen söhbetdeşlik geçirdi. “Atavatan Türkmenistan”...
BILIM

Diplom ykrar etmek : Sanawdaky Ähli uniwersitetler

Baş Redaktor
Daşary ýurt döwletlerinde berlen bilim hakyndaky resminamalaryň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bellenen käbir kadalar bar.  Şonda käbir daşary ýurt uniwersitetleriň käbir bölümlerinde bilim...
HABARLAR

USAID we ÝB Lebap welaýatynda türkmen senetçilerine dünýä bazarlarynda satuwlaryň mukdaryny artdyrmaga kömek berýär

2023-nji ýylyň 31-nji marty, Türkmenabat, Türkmenistan – – Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) we Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti, UNESCO nyň işleri barada Türkmenistanyň milli...
BILIM

Haýsy ugurlar üçin diplomy ykrar edilýän uniwersitetiň sanawa girmek zerurlygy ýok?

Baş Redaktor
Mälim bolşy ýaly, daşary ýurtlarda alnan diplomlaryň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin  diplomy beren daşary ýurt uniwersitetleriniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan yglan edilen uniwersitetleriň sanawynda bolmagy...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hytaýa syýahat :Ýolagçylar üçin möhüm maglumat

Baş Redaktor
Hytaý Halk Respublikasyna gitmegi meýilleşdirýän ähli ýolagçylaryň ýanynda 48 sagatdan köp bolmadyk möhletli negatiw PCR testi we agyz-burun örtügi bolmalydyr. Bu barada “Türkmenistan”awiakompaniýasynyň web saýtynda...
BILIM

Özbegistan, Azerbaýjan we Gyrgyz Respublikasyndan diplomy ykrar edilýän uniwersitetler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan yglan edilen diplomy ykrar edilýän halkara abraýly uniwersitetleriň sanawyna Gazagystandan giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetiripdik. Öň saýtymyzyň Bilim sahypasyna...
BILIM

Gazagystan : Diplomy ykrar edilýän halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri 2023

Baş Redaktor
Daşary ýurt döwletlerinde berlen bilim hakyndaky resminamalaryň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bellenen käbir kadalar bar.  Şonda käbir daşary ýurt uniwersitetleriň käbir bölümlerinde bilim...
BILIM

Daşary ýurt döwletlerinde berlen diplomy ykrar etmek:resminamalaryň sanawy

Baş Redaktor
Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar etmegiň täze sanawy kabul edildi. Şeýlelikde öň bar bolan zerur resminamalaryň sanawyna käbir üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. Türkmenstanyň Bilim ministriniň...