Baş sahypa Etiketler Owadan suratlar

Etiket: owadan suratlar

Haj ybadaty üçin daşary ýurtdan zyýaratçy kabul edilmeýär

Saud Arabystany "Covid-19" -a garşy sanjym edilen 60000 ýaşaýjysynyň şu ýyl haj parzyny ýerine ýetirmägine rugsat berjekdigini habar berdi. Şonuň bilen birlikde, daşary ýurtdan...

E-Vize internet salgysy barada maglumat

Türkiye Respublikasynyn Daşary işler ministrliginin resmi e-Vize internet salgysy hakynda duyduryş Türkiye Respublikasynyn Daşary işler ministrliginin resmi e-Vize internet saytyna www.evisa.gov.tr salgysyndan girip bilinyar. Soňky döwürde özüni Türkiýäniň...

G7: ekologiýa üçin 100 mlrd dollar

G7 ýurtlary - Beýik Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Kanada, Fransiýa, Ýaponiýa we ABŞ ýaly ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlary Beýik Britaniýanyň Kornuoll graflygyndaky Karbis-Beý şäherçesinde...

Sanjym üçin baýrakly utuş: baş baýrak awtoulag

Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherinde 18 ýaşdan uly adamlary koronawirus ýokanjyna garşy sanjym bolmagy höweslendirmek üçin dürli çäreler geçirilýär. Sanjym işini çaltlandyrmakşäherýagdaýyňkadalaşmagyna hem-de täze çäklendirmeleri...

Jokowiç ikinji gezek “Roland Garros”-da ýeňiji boldy

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy...

Kopa Amerika: Braziliýa ýeňiş bilen başlady

Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň...

Ýewro 2020: 14-nji iýunyň duşuşyklary

Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  -...

Ýewro 2020: Angliýa we Niderlandlar ýeňiş bilen başlady

Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda...

Ýaponiýada ýerine ýetirilmeli däp-dessurlar barada maglumatlar

Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep...

Doňdurma nädip döredi?

Tomus paslyny biz haýsy önüm bilen baglanyşdyrýarys? Elbetde, doňdurma bilen! Tomusda doňdurma bolan isleg tebigy ýagdaýda ýokarlanýar we ony marketlerde, dükanlarda, seýilgählerde we beýleki ýerlerde...