25/10/2020 12:21
Tags Söýgi setirleri

Tag: Söýgi setirleri

Ýeňişleriň has ulusynyň öňdedigine ynanýaryn

Paýtagtymyzyň gözel seýilgähleriniň birinden  güýz paslynyň saralan ýapraklarynyň sadaja öwüsýän şemala özboluşly bir ses edip, kalbyňy heýjana getirýän sazlaşykly simfoniýasyna maýyl bolup, dünýäni undup...

Enäniñ perzendine bolan söýgüsi- iñ beýik söýgüdir

 (bolan waka) Bu waka Garrygala sebitlerinde kiçeñräk obalaryñ birinde bolupdyr. Bu wakany maña enem pahyr gürrüñ beripdi. -Biziñ obamyzda 98 ýaşly Ejegül atly garryja daýza bardy....

Pişijek bilen gyzjagazyň gürrüňi

Bu günlükçe öýüň işlerini boldum edip, çagalarymy ýuwundyryp düşege geçirdim. Uluja gyzym ýerine geçip-geçmänkä «Eje, erteki aýdyp beräýiň-dä?» diýip, gündeki haýyşyna başlady. Ukym gelip...

Bizde…

Biziñ maşgalamyzda alty adam ýaşaýar. Kakam, ejem, üç sany gyz doganym we men. Dogry pikirlendiñiz... men bir näçe wagt garaşylyp hem arzuw edilip, üç...

Enäniň söýgüsi—sönmez ýyldyzdyr

Bilýärsiňmi, bir gün ýeterlik däl ... Bu duýgulary açmak we ähli sözleri aýtmak üçin çäksiz az. Bir zady ýatdan çykarmak, bir sözi sypdyrmak wagtynda aýtmazlyk,...

 Sahypalara sygmadyk söýgi

                         (hakyky durmuşdan alnan)  ...Agzybir  maşgaladaky bu günki gykylyk hemmeleri geň galdyrdy. Bu wakalaryň sebäpkäri hökmünde anyk biri görkezilip bilinmezdi, emma Bahar daýza hiç çekinmän...

Yşk oduny ýakan gözler

(Oýlanma) Asman- zemin arasynda ýyldyrym çakyp, topraga sary  mylaýym damjalar iner. Garly daglaryň gary eräp çeşme bolup  mes toprakly meýdanlary, baglary gyş ukusyndan  oýarmak üçin...

Seniň özüň nähili hereket edýärsiň?!

Halkymyzyň asyrlaryň dowamyndan şu günlere gelip ýeten milli mirasyna sarpa goýmakda, agzybirligini pugtalandyrmakda, Watana, zähmete, topraga bolan söýgini berkitmekde, geljege beýik ynamy artdyrmakda hormatly...

Söýgi synaglary

 25-nji maý okuwçy oglan gyzlaryň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan pursady gelip ýetdi. Täze mekdebiň birinji uçurumy , iň soňky jaň, şeýle ajaýyp pursatlarda duýgulary...

Goşa çynar

Bir gün daýzamlara gezmäne barypdym. Obaň ýokary çetinde mekdep bardy. Meň daýzam şol mekdepde  mugallymydy. Mekdebiň ýanyndaky duralgada awtobusy sakladym. Men düşjek bolamda, awtobusyň...
- Advertisment -

Most Read

Habib sport durmuşyny tamamlady

Köp sanly sport muşdaklarynyň söýgüsini gazanan Russiýanyň dagystanly çempiony Habib Nurmagomedow sportuň başa baş göreş ugrundaky karýerasyny tamamlajakdygyny mälim etdi. Ol muny özüniň iň...

Habib Nurmagomedowyň çempionlyk ýeňşi

Ýeňil agramda UFC ýaryşynyň çempiony hasaplanýan Russiýanyň dagystanly türgeni Habib Nurmagomedow amerikaly garşydaşy Jastin Getžini ýeňdi. Şeýlelikde Habib UFC çempionlyk derejesini gorap, ol sport...

“El Klasiko”: “Real Madrid” ýeňiş gazandy

Ispaniýanyň çempionatynda “Real Madrid” bilen “Barselona” toparlarynyň arasyndaky özara duşuşyk “El Klasiko” ady bilen bellidir. “El Klasiko” duşuşygynda “Barselona” topary öz meýdançasynda “Real Madrid”...

Ýylyň tutluşygy: Habib bilen Getži duşuşar

Sportuň söweş sungatynyň janköýerleri üçin bu hepde örän gyzykly bolup biler. Russiýaly türgen Habib Nurmagomedow we amerikaly türgen Jastin Getži tutluşygy “UFC 254” ady...