Baş sahypa Etiketler Owadan sözler

Etiket: owadan sözler

Russiýa Türkiýä uçar gatnawlaryny dikeldýär

Russiýanyň wise-premýeri Tatýana Golikowa 22-nji iýundan Russiýadan Türkiýä amala aşyrylýan uçar gatnawlarynyň gaýtadan başlajakdygyny habar berdi. Russiýadan degişli toparyň Türkiýede geçiren barlag işlerinden soňra...

Klassiki grek saladynyň taýýarlanylşy

Salat üçin gerekli önümler: 1.Sogan 2.Bulgar 3.Pomidor 4.Hyýar 5.Zeýtun 6.Geçi peýniri 7.Ikrop,Petruşka 8.Zeýtun ýagy 9.Duz 10.Limon suwy Ilki bilen Sogany soýup, inçe ýarym aý şeklinde kesmeli sogan ulanaňyzda (gyzyl sogan ulanmagy maslahat berilýär). Soňra pomidorlary...

Medeni kanunçylyk – medeniýeti ösdürmegiň hukuk çeşmesidir

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni durmuşynda belent sepgitlere ýetilip, ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanylýar. Garaşsyz...

«Windows 10» ulanyşdan galar

«Windows 10», aslynda, «Microsoft» kompaniýasynyň hödürlän iň täze operasion ulgamlarynyň biri. Ýöne kompaniýa ýene-de dört ýyldan ony hem täzesine çalyşmagy meýilleşdirýär. Kompaniýadan berlen beýanata göra,onuň...

«Coca Cola» jogap berdi…

«Coca Cola»  kompaniýasy Portugaliýanyň ýygyndysynyň kapitany Kriştiano Ronaldonyň Wengriýa bilen oýundan öňki  (3-0)geçirilen metbugat maslahatynda gazly suwly çüýşeleri bir gyra süýşürip goýmagy bilen bagly...

Ýewro-2020: 19-njy iýundaky duşuşyklar

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda "E" hem-de "F" toparynyň duşuşyklary geçiriler. Şu gün gyzykly duşuşyklara garaşylýar. "F" TOPARY: RONALDO TÄZE REKORDLAR GAZANYP BILERMI? SAGAT 18:00: FRANSIÝA -...

Türkmenistanda GFR-nyň ykdysadyýet günleri geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň German ykdysadyýetiniň Gündogar Komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory Mihael Harms bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy...

Ýewro-2020: Angliýa ýeňiş gazanyp bilmedi

Futbol boýunça Ýewropa çempionaty doam edýär. Düýn "D" hem-de "E" toparlarynda nobatdaky duşuşyklar geçirildi. "D" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY "D" toparynda Angliýa bilen Şotlandiýanyň milli ýygyndylary London şäherinde...

Gyrgyzystan türkmen tebigy gazy bilen gyzyklanýar

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bişkegiň ýylylyk elektrik stansiýasyna tebigy gaz üpjünçiligi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşar. Bu barada ýurduň...

Türkmenistan talyplaryny daşary ýurda okamaga iberer

Türkmenistanyň Hökümeti halkara şertnamalara laýyklykda, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan türkmen talyplaryny daşary ýurda iberer. Bu barada "orient.tm" internet neşirinde bellenilip geçilýär. Internet...