Author : Baş Redaktor

JEMGYÝET

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor
Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleriniň biri bolan Kaliforniýa uniwersitetiniň Dawis Hukuk fakultetiniň çäginde hereket edýän ALSA (Advanced Legal Scholars Association) bileleşiginiň Prezidenti wezipesine şol fakultetde magistrlik...
JEMGYÝET

Tùrkmenistanda ilat sany 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2 milliona golaý artdy

Baş Redaktor
Bu barada Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki Çykyṣynda bellenilÿar Çykyṣda hususanda ṣeÿle diÿilyar, ÿagny 2022-nji...
BILIM

Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Baş Redaktor
Iňlis dilini öwrenýän mekdep okuwçysy “cat” sözüni gözüni gyrpman “pişik” diýip terjime etjekdigi gürrüňsizdir. Emma “dog my cats” diýen idiomany – “it meniň pişiklerim”, meniň...
BILIM

Diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawy ýene täzelendi:2024

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa birnäçe gün öň biz okyjylarymyza 2024-nji ýyl üçin diplomy ykrar edilýän halkara abraýly uniwersitetleriň sanawyny ýetiripdik. Şonda, şol sanawda bar bolan THE Bütindünýä...
BILIM

«Три миссии университета» sanawyna giren Türk uniwersitetleri 2024

Baş Redaktor
«Три миссии университета» sanawyna, ýagny Moskwanyň uniwersitetler boýunça halkara reýtingine giren Türk uniwersitetleri Size ýetireris. Mälim bolşy ýaly, öň okyjylarymyza “QS World University Rankings” ýagny,...
BILIM

2024 QS Dünýä uniwersitetleriniň akademiki reýtingine giren Türk uniwersitetler

Baş Redaktor
Biz ýakynda saýtymyza Türkiýäniň ilkinji 1000-lige giren halkara abraýly uniwersitetleri :2024 habary ýerleşdiripdik. Şol habarda hem belläp geçişimiz ýaly, biz Türkmenistanyň Bilim ministligi tarapyndan hem...
BILIM

“THE” reýtingi: Türkiýäniň sanawa giren halkara abraýly uniwersitetleri :2024

Baş Redaktor
2024 ýyly boýunça diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawyny okyjylarymyza ýetiripdik. Köp sanly okyjylarymyzdan gelýän haýyşy hasaba alyp, şol sanawy saýtymyza täzeden girdik.  Bu habarymyzda...
BILIMJEMGYÝET

2024 ýyly boýunça diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetler

Baş Redaktor
Daşary ýurt döwletlerinde berlen bilim hakyndaky resminamalaryň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bellenen käbir kadalar bar. Şonda käbir daşary ýurt uniwersitetleriň käbir...
PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistanyň raýatynyň pasporty: Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Baş Redaktor
“Migrasiýa hakynda” we “Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna hem-de “Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda çykaran 720-nji...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

COVID-19 : Wagtlaýyn hökmany çäreleri girizmek hakyndaky buýruklar ýatyryldy

Baş Redaktor
“Ilatyň arasynda möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça wagtlaýyn hökmany çäreleri girizmek hakyndaky”  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň buýruklary ýatyryldy. Bu barada buýruk...
MEDENIÝET

Ýagşymyradow we Röwşenowa «Gurluş: Osman» teleserialda keşpleri janlandyrdy

Baş Redaktor
Tùrkmenistanly  Döwletjan Ýagşymyradow we  Gözel Röwşenowa «Gurluş: Osman» atly taryhy teleserialda  keşpleri janlandyrdylar. Bu barada resmi habarlar saÿty www.turkmenistan.gov.tm saytynda bellenilyar. Òñ habar beriṣimiz ÿaly...
BIZNES

“Green Card” 2025: Resminamalary kabul edişlik başlaýar

Baş Redaktor
“Green Card” 2025: boýunça resminamalary kabul edişlik 4 Oktýabr 2023 senesinde başlaýar.   Resminamalary tabşyrmak üçin diňe resmi sahypa bolan  şu salgydan  (https://dvprogram.state.gov/)      peýdalanyň! Grin...
BILIM

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor
The Times Higher Education World University Rankings 2024 sanawy neşir edildi. Bu sanawa dünýäniň 108 döwletinden 1904 ýokary okuw mekdebi girdi. Şugünki degişli habarda hem...