TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kompaniýalar

Robotlaryň hyzmat edýän restorany

Umuman aýdanymyzda häzirki wagtda dünýäde kem-kemden robotlar adamlaryň iş wezipeleriniň ornuny tutup başladylar. Ençeme kompaniýalar hem özleriniň dükanlarynda robotlary ulanýarlar. Biz bolsa okyjylarymyzy robotlaryň işleýän...

Russiýa sanly rubl walýutasyny synagdan geçirer

Russiýanyň Merkezi bankynyň başygynyň orunbasary Olga Skorobogatowa, Russiýanyň sanly rubl baradaky meýilnamalary barada çykyş etdi. Skorobogatowa Moskwada geçirilen metbugat ýygnagynda eden çykyşynda şeýle belleýär: “Sanly...

Ronaldonyň telekeçilik işleri

Dünýäde ýyldyz futbolçylar futbol sportunda diýseň uly baýraklara mynasyp bolýarlar. Muňa mysal edip häzirki wagtda dünýäniň iň güýçli hüjümçileri Kristiano  Ronaldo we Lionel Messi eýýäm...

“Apple”-iň eplenýän telefony

Häzirki wagtda dünýäde tehnologiýa pudagyna köp üns berilýär. Her gün diýen ýaly, adamlary geň galdyryjy tehnologiýalar peýda bolýar. Birnäçe ýyllar mundan ozal, eplenýän telefonlar ulanyşa...

300 million dozada sanjym alar

Ata Watan Eserleri
Ýewropa Bileleşiginiň komissiýasy, COVID-19 pandemiýasyna garşy sanjymyny satyn almak hakynda “Sanofi we “GSK” derman kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama baglaşandygyny habar berýär. Şeýle hem...

Robot it satuwa çykýar

ABŞ-nyň “Boston Dynamics” tehnologiýa firmasy tarapyndan öndürilen “Spot” atly robot it satuwa çykarylýar. Kompaniýa, diňe käbir saýlanan kompaniýalar tarapyndan ulanylyp bilinjek robotyň umumy satuwynyň uzak...

Wengriýanyň Ilçisi Türkmenistanyň DIM-de kabul edildi

vepa
2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Wengriýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.)...

Hiç haçan bir öz güýjüňize bil baglamaň!

vepa
Üstünlige ýetmek üçin diňe şaha-şaha aragatnaşyklar ulgamyny döretmek ýeterlik däldir, ýöne siz karýeraňyzy we durmuşyňyzy dostlaryňyzyň, tanyşlaryňyzyň kömegi arkaly gursaňyz, onda jedelsiz şu artykmaçlyklara-da eýe...

Dünýäniň iň uly ýolagçy uçary

vepa
Dünýäniň iň meşhur we öňdebaryjy uçar öndüriji kompaniýalarynyň biri bolan «Airbus» ýakynda «A-380» kysymly ýolagçy uçarlarynyň önümçiligini assa-ýuwaşdan bes etmek kararyna geldi. «A-380» ilkinji öndürilip...