JEMGYÝET

Halkara we ýerli kärhanalar Aşgabatda geçiriljek ilkinji Halkara Çagalar sergisine we ýarmarkasyna gatnaşmaga çagyrylýar!

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda taryhda ilkinji gezek 2024-nji ýylyň 19-22-nji awgustynda «Kids Expo: ähli zat çagalar üçin» atly halkara sergi-ýarmarkasy geçiriler. Bu waka, çagalaryň önümleri we hyzmatlary pudagynda möhüm pursat boljakdygyny wada berip, kompaniýalara bu bazar segmentiniň ösmegine goşant goşmak üçin ajaýyp mümkinçilik döreder.

«Kids Expo: ähli zat çagalar üçin» – çagalara hyzmat etmek pudagynda işleýän kompaniýalaryň bazary täze mümkinçilikler bilen baýlaşdyryp, innowasiýa önümlerini we hyzmatlaryny hödürläp biljek meýdança bolup hyzmat eder. “Kids Expo” diňe bir kärhanalar üçin platforma üpjün etmän, eýsem Türkmenistan bazary üçin açyk penjire öwrüler. Serginiň diwarlyklary, dünýäniň dürli künjeklerinden halkara hyzmatdaşlaryň, maýadarlaryň we çagalar pudagynyň wekilleriniň ünsüni özüne çekmäge gönükdirilendir.

Bu çärä, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan “Türkmen Expo” kompaniýasy bilen bilelikde gurnaldy.

UGURLARY:

 1. Täze doglan çagalar we bäbekler üçin önümler.
 2. Mekdep üçin harytlar (kanselýariýa, çagalar mebelleri)
 3. Çagalara bilim we okuw.
 4. Oýnawaçlar we okuw esbaplary.
 5. Çagalaryň durmuşynda tans, aýdym-saz we sungat.
 6. Çagalaryň saglygy we howpsuzlygy.
 7. Çagalaryň biliminde innowasiýa tehnologiýalary.
 8. Çagalar edebiýaty we okamak.
 9. Sport we beden ösüşi.
 10. Döredijilik we çeperçilik işjeňligi.
 11. Daşky gurşawy goramak we durnuklylyk.
 12. Çagalaryň modasy we stili.
 13. Çagalar üçin güýmenje we çäreler (dynç alyş üçin hemme zat).
 14. Sungat we aýdym-saz bilimi.
 15. ýörite ösüş zerurlygy bolan çagalara öz içine alyjy bilim we ideg.
 16. Maşgala gymmatlyklary we bilim.
 17. Çaga howpsuzlygy tehnologiýalary.
 18. Çagalar üçin iýmitlenmek we sagdyn iýmitlenmek.
 19. Maşgala dynç alyşlary we çagalar bilen syýahat.
 20. Çaga psihologiýasy we ösüşi.
 21. Çagalar üçin internet howpsuzlygy tehnologiýalary.
 22. Çagalaryň ösmeginde ene-atalaryň roly.
 23. Çagalaryň syýahatçylygy we syýahaty.
 24. Çagalar üçin interaktiw ýerler.
 25. Çagalar üçin döredijilik çäreleri we ussatlyk sapaklary.

«Kids Expo: ähli zat çagalar üçin» atly sergä gatnaşmak bilen kompaniýalar:

 • Markaňyzy we önümleriňizi Türkmenistan we Merkezi Aziýa bazarynda tanatmak üçin ajaýyp mümkinçilik
 • Türkmenistandan, Merkezi Aziýadan we beýleki ýurtlardan gelen kompaniýalar bilen uzak möhletleýin işewür hyzmatdaşlygy ýola goýmak mümkinçiligi.
 • Müňlerçe myhmanlaryň we müşderileriň öňünde önümleriňizi hödürlemek.
 • Artykmaç şertlerde gatnaşmak üçin ajaýyp mümkinçilik (uçar gatnawlaryny guramak, ýaşamak we wiza goldawy).

Gatnaşmak ýa-da has giňişleýin maglumat almak üçin aşakdaky aragatnaşyk maglumatlaryny ulanyp, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Şeýle hem bu linki ulanyp, onlaýn ýüz tutup bilersiňiz: https://kids.turkmenexpo.com/participants-apply

Tel.: +99362006200 (whatsapp, telegram)

E-poçta: info@turkmenexpo.com

     https://kids.turkmenexpo.com

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri

Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi geçirildi

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri