ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäheri – bagtyň säheri

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM

Görüň, gül roýuny bezäpdir zerden,

Säherleri aýdyň, gijesi dürden,

Saňadyr yhlasym, bu yşgym her dem,

Gül goýnuň jennetiň baky bahary,

Arkadag şäheri – bagtyň säheri.

 

Ýetmek bardyr arzuwlaryň ajabna,

Çagyryş bar toýly günleň gujagna,

Bereket ýagdyryp türkmen ojagna,

Gül goýnuň jennetiň baky bahary,

Arkadag şäheri – bagtyň säheri.

 

 

Ýörelgesi yklymlara abatlyk,

Höküm sürýär agzybirlik, rahatlyk,

Köňüllere getir ylhamdyr şatlyk,

Gül goýnuň jennetiň baky bahary,

Arkadag şäheri – bagtyň säheri.

 

 

Giň sähranyň gülleri dek gülleýän,

Watanyň waspyny dilden goýmaýan,

Arkadagly Serdara ömür dileýän,

Gül goýnuň jennetiň baky bahary,

Arkadag şäheri – bagtyň säheri.

 

Aýparça Akymowa.

,,Maru-şahu jahan” welaýat  gazetiniň uly habarçysy.

Ýene-de okaň

“Arkadag şäheri-ylham gözbaşy”

Arkadag şäherim bar

Arkadag şäheri – Bagtyň şäheri

Buýsanç

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheri.

Arkadag şäheri