SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

03-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 03-nji  iýundaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün kararlaryňyz barada ünsli pikirleniň ýalňyşlyklaryň ähtimallygy adatdakysyndan birneme ýokary. Az wagtdan özüňize bolan  ynamyňyzy duýarsyň we  diňe adaty işleriňizi etmek gowudyr. Söwda işlerinde üstünlik gazanmagyňyz mümkin. Üstünligiň has uly bolmagy üçin täsirli howandarlaryň ýa-da hyzmatdaşlaryň goldawyny almak zerur.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Ýagdaýa çynlakaý baha bermek ukybyňyz işiňizde çynlakaý ösüş gazanmaga we birnäçe kynçylyklardan gaça durmaga kömek eder. Kärdeşler we işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk üstünlikli bolar. Bu gün resmi edaralara baryp görmek we resminamalary gaýtadan işlemek üçin amatly. Käbir Sowurlar has köp iş ýerine ýetirer ýöne şeýlelik bilen dolandyryşyň öňünde özüni gowy görkezer.Işli günüňizden soň dynç almaga synanyşyň.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Möhüm meseleleri günüň birinji ýarymyna geçiriň. Adamlar bilen gepleşik geçirmäge öz pikiriňizi ynandyrmaga we goramaga ökde bolarsyňyz. Aýratynam daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen girdejili şertnamalar baglaşmak mümkin bolar. Girdejiniň birneme ýokarlanmagy ähtimal. Maşgala jöwzalary öý işlerine ideg edip bilerler, bu olary stresli pikirlerden daşlaşdyrar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Özüňizi gözegçilikde saklaň ýogsam kärdeşleriňiz we garyndaşlaryňyz bilen dawa-jenjel bolup biler. Kiçijik düşünişmezliklere ünsi jemlemäge synanyşyň bu size köşeşmäge kömek eder. Netijesi size bagly bolan meselelere aýratyn üns beriň. Esasanam günüň birinji ýarymynda aragatnaşygy çäklendirmek has gowudyr. Meýilleşdirilmedik çykdajylardan gaça duruň.Birneme wagt geçensoň beýlekiler bilen umumy dil tapmak aňsat bolar. Irden wagtyňyz bolmadyk meseleleriňizi  çözmäge wagtyňyz bolar. Agşam köp Seretanlar  medeni çärä gatnaşmak has gowy.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Güni möhüm zatlar bilen başlamaň. Ýuwaş-ýuwaşdan iş ritmine giriň şeýdip has köp iş edip bilersiňiz. Işleriňize has köp üns beriň. Esasanam işiňizde sanlar bar bolsa jikme-jikliklere köp üns beriň. Güniň ikinji ýarymynda möhüm kararlary we möhüm ýygnaklary soňa goýuň.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün  aragatnaşyk aňsatlygy möhüm meseleleri çözmäge kömek eder. Konstruktiw teklipler bermek umumy çözgütleri gözlemek we gepleşik geçirmek üçin gowy gün. Okuwlaryňyza ekzaminlere taýýarlyk görüp täze maglumatlary özleşdirip bilersiňiz. Iş ýerlerini üýtgetmegi meýilleşdirýän Sünbüleler  bagtly bolar.Öý işleri zähmet talap eder ýöne keýpiňizi bozmaz. Günüň ikinji maşgala agzalaryňyz  bilen ajaýyp wagt geçirersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Uzak wagt bäri goýýan zadyňyzy ediň. Resminamalaryňyzy tertibe salyň we başlan zadyňyzy tamamlaň. Täze taslamalara esasanam uly göwrümli we hyjuwly taslamalara başlamaň. Mümkin bolsa kärdeşleriňiz bilen aragatnaşygy çäklendiriň we ýolbaşçylaryňyzyň ünsüni çekmäň. Okamak bilen meşgullanýan Mizanlar adatdakysyndan has köp tagalla etmeli bolarlar.Emma umytdan düşmäň kyn döwür çalt gutarar. Orta fiziki işjeňlik ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk size dynç almaga ünsüňizi sowmaga we oňyn duýgulary almaga kömek eder.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Islendik kyn meseläni çözüp bilersiňiz. Ugurtapyjylygyňyz size meýilleşdiren işleriňizi ýerine ýetirmäge kömek eder. Durmuşda we işde möhüm üýtgeşmelere garaşly bolmasaňyz gün gaty üstünlikli bolar. Käbir Akraplar gozgalmaýan emläk meselesini üstünlikli çözerler. Ýakynlaryňyz bilen jedel etmäň we jedelli temalary ara alyp maslahatlaşmaň.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Iň gowy tarapyňyzy görkezmäge mümkinçilik alarsyňyz. Hünär derejäňiz ünsden düşmez. Köp Kowuslar  karýera basgançagyny ýokaryk galdyryp bilerler. Gepleşikler şertnamalara gol çekmek we möhüm resminamalary taýýarlamak üstünlikli bolar. Syýahat we iş saparlary esasanam uzak aralyk we daşary ýurtlara syýahatlar üstünlikli bolar. Maşgala meseleleri bilen baglanyşykly ownuk kynçylyklar ähtimal. Olary çalt çözüp bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün köp adamlar bilen gepleşikler amatly. Uzak aralykdaky iş saparlary üstünlikli bolar we islenýän netijäni getirer. Käbir Jediler geljegi uly iş tekliplerini alarlar. Emma ekzamenlere taýýarlyk görmek we taýýarlanmak adatdakysyndan has kyn bolar.Az salymdan, işewürlikde başagaýlyk we gyssagly çözgütleri talap etjek köp ownuk meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Pikirleriňizi we meýilnamalaryňyzy goramaga ökde bolarsyňyz. Jedellerden we çekişmelerden gorkmaň islenýän netijäni gazanarsyňyz.Aragatnaşykda sypaýylygy ýatdan çykarmaň. Şertnamalara we beýleki möhüm resminamalara gol çekmek üçin amatly gün. Ýolbaşçylaryňyza teklipleriňizi bermäge arkaýyn boluň, ýokary baha berler we iş abraýyňyz güýçlendirerler.Maşgala Daluwlary  toplanan ownuk öý işleri bilen meşgullanmaly bolar.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Esasanam günüň birinji ýarymynda aragatnaşykda özüňizi saklamaga synanyşyň. Ýöne beýleki meseleleri adatdakysyndan has çalt çözüp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, möhüm kararlary kabul etmegi başga bir güne yza süýşürmek has gowudyr.Az salymdan bolsa duýgy taýdan ýokary göteriliş we güýç-kuwwat artar. Beýleki adamlara düşünşmek umumy dil tapmak we jedeller we dawa-jenjeller bolmazdan maksatlaryňyza ýetmek has aňsat bolar. Maşgala Hutlary  ýakyn adamy bilen romantiki ýagdaýda ýakymly agşam geçirerler.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama