Category : MEDENIÝET

MEDENIÝET

Gazagystanda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçiriler

Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi Batyr Rejepow Gazagystanyň medeniýet we maglumat ministriniň orunbsary Erbol Alikulow bilen duşuşdy. Gazagystanyň Medeniýet ministrliginiň habar bermegine görä, Türkmenistanyň şu ýylyň iýunynda...
MEDENIÝET

Türkmen estrada ýyldyzlarynyň şowhunly konsertleri

18-nji fewralda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Rahymgeldi Kyýasow, Döwran Meläýew we Gülälek Hezretgulyýewa dagylar öz muşdaklarynyň söýüp diňleýän ajaýyp aýdymlary bilen çykyş ederler. Bu barada Medeniýet...
MEDENIÝET

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

Ahal welaýatynda 2023-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Ak bugdaý etrabyna degişli baýragy — ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak...
MEDENIÝET

Tähranda Magtymguly Pyraga bagyşlanan dabara guraldy

Tähran şäherinde ýerleşýän “Türkmen medeniýet öýüniň” guramagynda, Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň medeni-taryhy binalar we buýsançly şahsyýetler jemgyýetiniň binasynda, Gündogaryň beýik akyldary, türkmen nusgawy şahyry...
MEDENIÝET

Arkadag şäherinde ahalteke atlarynyň genetiki seljerme işleri geçirilýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew oba hojalyk toplumynda we ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işler barada hasabat berdi. Wise-premýer ahalteke bedewleriniň tohum arassalygyny gorap saklamak,...
MEDENIÝET

“Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň XV ýyllygy” seýilgähiniň durkuny täzelener

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler, hususan-da, “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň XV ýyllygy” seýilgähiniň durkuny täzelemek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi....
MEDENIÝET

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Dynç günlerinde paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň ýaşaýjylary hem-de myhmanlary üçin gyzykly medeni çäreler garaşýar. 26-njy ýanwarda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hindi kathak tansynyň...
MEDENIÝET

Döwletlide metjit gurulýar

Lebap welaýatynyň Döwletli şäherçesindäki metjidiň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär. Welaýat neşiri metjidiň şäherçedäki Şaýoly köçesinde gurulýandygy habar berýär. Binanyň guluşygy «Mizemez» hususy kärhanasy tarapyndan...
MEDENIÝET

2024-nji ýylyň “Oskar” baýragyna dalaşgärler belli boldy

Kino sungatynyň iň abraýly sylagy bolan “Oskar” baýraklarynyň 2024-nji ýyl üçin dalaşgärleri belli boldy. “Oppengeýmer” we “Barbi” filmleri bu gezek abraýly baýrakda dürli ugurlarda öňe...
MEDENIÝET

Türkmenistanyň medeniýet ministriniň Katara sapary

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň medeniýet ministri Atageldi Şamyradow özüniň katarly kärdeşi Şeýh Abdulrahman bin Hamad Al-Tani bilen duşuşdy. Ministrler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk, şeýle hem iki ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklary...
MEDENIÝET

Türkmenistanda «Gorkut ata» atly halkara kinofestiwaly guralar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa medeniýet ulgamyna degişli ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2024-nji ýyl üçin iş meýilnamalary barada hasabat berdi. “Watan” habarlar gepleşiginde habar...