BIZNES

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli guraljak çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, «Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2024-nji ýylda sergileri, ýarmarkalary, maslahatlary we festiwallary geçirmegi hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisini geçirmek göz öňünde tutulýar. Oňa dünýäniň dürli ýurtlaryndan belli halyşynaslaryň, türkmen halysynyň muşdaklarynyň, alymlaryň hem-de ussat hünärmenleriň, halyçylyk bilen meşgullanýan kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşmaklary meýilleşdirilýär. Şeýle-de baýramçylyk mynasybetli milli halyçylyk sungatyny ösdürmekde we kämilleşdirmekde bitiren hyzmatlary üçin hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken zähmetini, hünär ussatlygyny nazara alyp, ýurdumyzyň halyçylaryna “Türkmenistanyň at gazanan halyçysy” diýen hormatly at dakylar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda halyçylyk sungatynyň ösdürilmegine we kämilleşdirilmegine uly üns berilýändigini belledi we wise-premýere Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaraly çäreleri, haly önümleriniň sergisini, Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň mejlisini ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Gazagystan söwda möçberini artdyrar

Türkmenistan “Hytaý-Ýewraziýa EKSPO” halkara sergisine gatnaşar

Hindistanyň kompaniýalary Türkmenbaşy portunyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar

“Apple” ABŞ-nyň iň gymmat kompaniýasy boldy

Rus ilçisi: tebigy gaz pudagynda rus-türkmen hyzmatdaşlygy ileri tutulýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “HI-TECH Türkmenistan 2024” halkara forum we sergi geçiriler