04/12/2020 0:37
Tags Türkmenistan habar

Tag: Türkmenistan habar

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...

Obasenagat toplumynda 18 ylalaşyga gol çekildi

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli, Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda geçirilýän halkara serginiň çäklerinde wajyp resminamalaryň birnäçesine gol çekmek dabarasy boldy. Halkara guramalar we daşary ýurt...

Çempionlar ligasy: zenan eminiň eminlik eden ilkinji duşuşygy, Ronaldonyň 750-nji goly

Çempionlar ligasynyň 5-nji tapgyry düýn tamamlandy. Käbir toparlarda eýýäm pleý-off tapgyryna çykan toparlaryň ady belli boldy, ýöne beýleki toparlarda bolsa entägem çekeleşikli ýagdaýlar dowam...

Aýa we Marsa syýahat haçan başlaýar?

“NASA” edarasy we “SpaceX” kompaniýasy geljekde ilki Aýa, soňra bolsa Mars planetasyna syýahat etmegi meýilleşdirýärler. Hatda Mars planetasynda bols a ilatly ýer gurmagy meýilleşdirýärler....

    Hukukçylar güni

Her käriň özüniň hünär baýramçylygynyň aýratyn bellenilýän  güni bolup,  adalatlygyň höküm sürmeginde adamlaryň arasynda  ýüze çykýan meseleleri kanuny taýdan  düzgünleşdirýän hukukçylaryň  güni Russiýada 3-nji...

3-nji dekabr – Halkara maýyplar güni

Adam – jemgyýetiň iň ýokary gymmatlygy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ilatyň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek babatynda alyp barýan  syýasatynda maýyplaryň durmuş goraglylygyny...

Küştdepdi – halklary birleşdirýän tans

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň ýolbaşçylary bilen TÜRKSOÝ halkara guramasynyň baş direktory Dýusen Kaseinowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga häzirkizaman kommunikasiýa tehnologiýalary arkaly türki dilli döwletleriň köpsanly...
- Advertisment -

Most Read

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...