SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

04-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 04-nji  iýundaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün şadyýan we işjeň bolmak üstünlikli günüň açary bolar. Maksatlaryňyza ýetmekde tutanýerli bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa karar bermäge howlukmaň we gyssagly hereketlerden ägä boluň. Kärdeşleriňiz bilen gatnaşyklaryňyzy bozmazlyk üçin dost we mylakatly boluň.Köp Hamallar  agşam myhmanlary çagyrsa gowy bolardy. Esasanam umumy hünär gyzyklanmalaryňyz bar bolsa gowy. Şonda wagtyňyzy diňe lezzetli we peýdaly  geçirersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Güni işjeň aragatnaşyk talap etmeýän soraglar bilen başlaň. Duýgudaşlyk gazanmak we başgalara dogry aýdýandygyňyza ynandyrmak aňsat bolar. Gozgalmaýan emläk meselesi oňat çözüler. Käbir Sowur möhüm iş meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy soňa geçirmek has gowudyr. Bu umumy dili tapmagy we ylalaşyga gelmegi aňsatlaşdyrar.Günüň ikinji ýarymynda iş meselelerini we käbir maşgala kynçylyklaryny çözmeli bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa hemme zady aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Bu gün üçin möhüm bir zady meýilleşdirmäň. Daş-töweregiňizdäki adamlar bilen aragatnaşyk tapmak size kyn bolar. Meýilnamalaryňyzyň köpüsi hakykata laýyk däl ýa-da gaty köp energiýa sarp eder. Gündelik meselelere üns beriň zatlary tertibe salyň we öňki ýalňyşlyklary düzediň. Meýilleşdirilmedik çykdajylardan ägä boluň garaşanyňyzdan has köp çykdajy edip bilersiňiz.Emma kynçylyklara garamazdan, ähli zerur meseleleri çözüp bilersiňiz we hatda geljekdäki üstünlikleriň düýbüni tutup başlarsyňyz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Adamlar bilen gepleşik geçirip gowy täsir galdyrarsyňyz. Köpçüligiň öňünde çykyş etmek, jogapkärli gepleşikler we möhüm şertnamalara gol çekmek üçin amatly gün. Söhbetdeşleriňiz diplomatiýaňyza we taktikaňyza ýokary baha bererler. Agşam medeni çärelere we beýleki jemgyýetçilik çärelerine gatnaşmak üçin amatlydyr. Gatnaşyk başlamaga açyk bolan Seretanlar geljegi uly tanyşlary bolarlar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün pikirleriňizi durmuşa geçirmek gaty aňsat bolar. Kärdeşleriňiz we ýolbaşçylaryňyz bilen pikir alyşmaga arkaýyn boluň, şeýlelik bilen hünär abraýyňyzy güýçlendirersiňiz, hatda höweslendirersiňiz. Ownuk jikme-jikliklere kän üns bermezlige çalşyň  sebäbi bu möhüm işden daşlaşar.Maşgala Esetleri agşamyny maşgalasy bilen geçirmeli.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Meýilleşdireniňizden has köp zady edip bilersiňiz. Täze taslamalary üstünlikli durmuşa geçirmek mümkin bolar. Iş saparlary gijikdirilmezden amala aşyrylar we islenýän netijäni getirer. Bu hukuk meselelerini çözmek üçin hem amatly bolar. Käbir Sünbüleler maliýe höweslerini ýa-da has köp aýlyk alynýan wezipä geçmek mümkinçiligini alarlar.Agşamy romantik ýagdaýda geçiriň.Gatnaşyk açmaga açyk bolanlar, uzak wagtlap işleýän kärdeşlerine ýa-da tanyşlaryna täzeçe garamaga mümkinçilik alarlar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Irden sizi garaşylmadyk ýagdaýlar bilen begendirer. Hiç hili betbagtçylyk bolmaz ýöne meýilnamalary täzeden düzülmeli bolarsyňyz. Üns beriň we seresap boluň howlukmaç karar bermäň, has tejribeli kärdeşleriňizden we tanyşlaryňyzdan maslahat soraň şonda hemme zat gowy bolar. Jedelli ýagdaýlarda diňe bir tejribe däl eýsem duýgurlyk hem size kömek eder. Mizanlaryň köpüsi işli günden soň birneme dostlukly goldawy alarlar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Oňyn garaýyş we energiýa hatda adaty däl meseleler bilen hem meşgullanmaga mümkinçilik berer. Gurluşyk we gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin amatly döwür. Käbir meseleler fiziki güýç ýa-da dürli gurallary ulanmagy talap eder. Kärdeşler bilen aragatnaşyk aňsat bolar we umumy maksatlara ýetip bilersiňiz.Maşgala Aklraplary  ýakynlary bilen geljek üçin meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmaly.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Arkaýynlyk we tejribe size üstünlikli işlemäge kömek eder. Edilen tagallalar netije berer. Hukuk meselelerini çözüp we möhüm resminamalary taýýarlap bilersiňiz. Iş saparlary we syýahatlar esasanam uzak aralyk we daşary ýurtlar üçin amatly bolar. Kowuslaryň köpüsi dolandyryşyň öňünde gowy tarapyny görkezip biler. Kiçijik ýöne durnukly girdejiniň ösüşi ähtimal.Maşgala aladalary garaşyşyňyzdan birneme köp zähmet talap eder. Ýakynlaryňyzdan  kömek soraň, olar size kömek etmekden hoşal bolarlar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün aşa köp pikirlenmegiňiz käbir gündelik işleriň üstünde durmagyňyza päsgel berer. Hünärmenlik ugrunda işjeň bolmazlyga synanyşyň – kärdeşleriňiz ýa-da ýolbaşçylaryňyz bilen gatnaşyklarda ýalňyş hereket etseňiz, ýagdaýy düzetmek gaty kyn bolar.Günüň ikinji ýarymynda  Jedileriň köpüsi beýleki adamlaryň duýgularyna we gyzyklanmalaryna aşa duýgur bolarlar. Şonuň üçin agşam ýakynlaryňyz bilen aç-açan söhbetdeşlik üçin amatlydyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Ýagdaýlar  siziň peýdaňyza  bolar we ugur tapyjylyk garaýyş islendik meseläni çözmäge kömek eder. Bir wagtyň özünde iş we öý işleri bilen hem meşgullanmaly bolarsyňyz. Käbir Daluwlar gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly meseleleri üstünlikli çözerler. Täze gatnaşyklara açyk bolanlara agşamy uly bir kompaniýa bilen geçirmek maslahat berilýär. Gyzykly adamlar bilen duşuşmagyňyz gaty ähtimal.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Bu gün üçin möhüm bir zady meýilleşdirmäň. Häzirki işleriňize üns beriň, resminamalaryňyzy tertibe salyň uzak wagtlap goýýan zatlaryňyz bilen iş salyşyň. Kiçijik zatlara baş goşmaň we güýçleriňizi paýhasly paýlaň. Möhüm resminamalara gol çekmeli däl we uzak meýilnamalary düzmeli däl.Günüň ikinji ýarymynda köp Hutlar beýleki adamlaryň duýgularyna duýgur bolarlar.

Ýene-de okaň

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri