Tag : täze fotolar

PEÝDALY MASLAHAT

Resminamalary kanunlaşdyrmak: Legalizasiýa nirede amala aşyrylýar

Baş Redaktor
Konsullyk taýdan kanunlaşdyrmak, ýagny legalizasiýa – bu fiziki we ýuridik şahslara Türkmenistanyň döwlet edaralary tarapyndan berlen we daşary ýurt döwletleriniň çäginde ulanylmagy göz öňünde tutulýan...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly Katara ilçi wezipesine bellenildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsuly Myratgeldi Ballyýewiç Seýitmämmedow Türkmenistanyň Katar Döwletindäki (Doha şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Täze gatnaw: Teke bazar – Türkmen döwlet medeniýet instituty

Baş Redaktor
“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy “Teke bazar – Türkmen döwlet medeniýet instituty” täze açylan ugur boýunça habar berýär.  Kärhananyň web saýtynda bellenişine görä, “Türkmenawtolaglary”...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Green Card (Grin Kard) boýunça resminamalar haçan kabul edilip başlanýar?

Baş Redaktor
Green Card meýilnamasy boýunça resminamalar kabul edişlik ýakynda başlaýar.  Mälim bolşy ýaly her ýylda ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda...
JEMGYÝET

Foto Habar: Dabaraly harby ýörişden pursatlar

Baş Redaktor
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet münberiniň toplumynda baýramçylyk dabarasy geçirilýär.  Baýramçylyk dabarasynyň çäklerinde  Türkmen esgerleriniň dabaraly harby ýöreýişinden foto pursatlary Size ýetirýäris....
JEMGYÝET

Şanly Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaraly ýöriş

Baş Redaktor
Şu gün Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli...
TEHNOLOGIÝA

Edep-terbiýe, garyndaşlyk hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Türkmen nakyllaryny  dünýä halk köpçüligine Iňlis dilinde ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda, Agzybirlik baradaky, Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda,  Zähmet, hünär,...
MEDENIÝET

Fotohabarçy Ýuriý Iwanowiç Şkurini ýatlap…

Baş Redaktor
Gazet, ilkinji nobatda, onuň indiki sanynyň üstünde işleýän adamlar: baş redaktor, galamgärler, surat habarçylary, ýalňyş düzedijiler, harp ýygyjylar we beýlekilerdir. Adatça, olaryň iş gününiň belli...
DÜNÝÄ

Howaýy maglumatlar barada

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda şeýle diýilýär “Daşary ýurtlaryň käbir köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasynyň binasynyň golaýynda partlaýjy enjamlar ýüze çykarylan...
DÜNÝÄ

Ýaponiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada...
TEHNOLOGIÝA

Akyl we akyllylyk barada nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...
JEMGYÝET

Olimpiýa medalynyň eýesi Polina Gurýewa sylaglandy

Baş Redaktor
Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilýän tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan döwletimize wekilçilik eden Polina Gurýewa 59 kilogram agrama çenli ýaryşda kümüş medalyň eýesi boldy. Türkmenistanyň Olimpiýa...
TEHNOLOGIÝA

Adam we adamkärçilik mertebeleri hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...
SPORT

Stambulda türkmen toparlarynyň futbol bäsleşigi geçiriler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul şäheri) tarapyndan futbol boýunça ýaryş geçiriler. Futbol ýaryşy 2021-nji ýylyň 29-nji awgustynda geçiriler....
TEHNOLOGIÝA

Maşgala, är-aýal hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...
TEHNOLOGIÝA

Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda Iňlis dilinde nakyllar

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary, Agzybirlik baradaky...
TEHNOLOGIÝA

Zähmet, hünär, kesp-kär hakynda nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Biz Size  öň Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary  we Agzybirlik...
JEMGYÝET

Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegi iberiler

Baş Redaktor
Türkmenistan Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegi iberýär. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna we ynsanperwerlik däplerine eýerip, Türkiýe Respublikasynda ýangyn sebäpli ejir çekenlere lukmançylyk kömegini...
TEHNOLOGIÝA

Agzybirlik hakynda Nakyllar Iňlis dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük ata-babalarymyz tarapyndan döredilen Nakyllary Iňlis diline terjime edip dünýä halk köpçüligine ýetirmäge başlady. Düýn biz Size Watan, il-halk, ýolbaşçy hakynda nakyllary ýerine bolsak...
PEÝDALY MASLAHAT

Ortaça zähmet haky nähilli hasaplanylýar?

Baş Redaktor
Ortaça zähmet hakyny hasaplamagyň tertibiniň aýratynlyklary hakynda Gözükdiriji tassyklanyldy. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda çykaran 68-Ö belgili buýrugy...