ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäheri.

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM

Arkadag şäheri.

Arkadagyň yhlasyndan döredi,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

Açylşynda başymyz gök diredi,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Köpetdag deňinde gurulan şäher,

Hakdan ak patasy berilen şäher,

Busanýan, guwanýan her şamu-säher,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Giň goýnuňda mesgen tutdy illerim,

Dost-dogany birleşdirýär ýollaryň,

Waspyňy ýetirer saýrak dillerim,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Lowurdaýaň zemindäki Gün ýaly,

Keşbiň bilen haýran edýäň dünýäni,

Älem içre görmedim men sen ýaly,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar,

Ýerine ýetirýär ajaýyp işler,

Jahankeşde bary goýnuňda düşlär,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Şamçyrag sen bagtyýarlyk döwrüme,

Şan goşulsyn ebedilik ömrüňe,

Egsilmejek ylham berdiň göwnüme,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

Güýçnazar Täşliýew,

Balkan welýatynyň Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik  toplumynyň mugllymy.            

Ýene-de okaň

“Arkadag şäheri-ylham gözbaşy”

Arkadag şäherim bar

Arkadag şäheri – Bagtyň şäheri

Buýsanç

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheri – bagtyň säheri

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheri