Tag : Arkadag

JEMGYÝET

Tùrkmenistanda ilat sany 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2 milliona golaý artdy

Baş Redaktor
Bu barada Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki Çykyṣynda bellenilÿar Çykyṣda hususanda ṣeÿle diÿilyar, ÿagny 2022-nji...
Ata Watan YlhamyJEMGYÝET

Arkadagyň şäheri

Ata Watan Eserleri
Gülleýär, gül açýar gadymy Diýar, Asuda, abadan şamu-säheri. Göýä Aşgabadyň ekiz taýy deý, Lowurdaýar Arkadagyň şäheri.   Asman ýyldyzlarnyň ählijesini, Agşamlarna ýere ýazan ýalydyr. Gündizleri...
SPORT

“Arkadag” topary ilkinji duşuşygyny 18-nji aprelde geçirer

14-nji aprelde  ýurdumyzyň futbol çempionatynyň nobatdakysyna badalga berler. Üç aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň dokuzysy (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”,...
MEDENIÝET

Koreýa Respublikasynda türkmen sungat işgärleriniň döredijilik konserti geçirildi

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şanly 30 ýyllygy, şeýle hem Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Seul şäheriniň merkezinde...
SIZDEN GELENLER

Sanly ykdysadyýet – ösüşlere badalga

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz-tagallalary netijesinde, ata Watanymyz Türkmenistan döwletimiz günsaýyn ösýär özgerýär. Ýurdumyzda ylym-bilimiň ösmegi üçin birnäçe işler alnyp barylýar. Mälim bolşy...
SÖHBETDEŞLIK

Azat Dönmezow: Ýyldyzyň ýürek owazy

Baş Redaktor
Baýramçylyk söhbetdeşligi Haçan-da ýakymly owazly aýdymlary diňlänimizde, aýdymçynyň sesine öz sesimizi goşup, hiňlenenimizi duýman galýarys. Bu elbet-de, aýdym-sazda nähilidir bir düşündirip bolmaýan jadyly güýjüň bardygyny...
SÖHBETDEŞLIK

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Ajaýyp owaza ýugrulan, owadan aýdymlary diňlesek göwnümiz göterilip, aýdym-saza bolan söýgümiz öňküsinden-de artýar. Bu elbetde, jadyly sungatyň güýjünden habar berýär. Aýdymçy üçin ajaýyp aýdymlary...
SIZDEN GELENLER

Türkmenistan sagdynlygyň mekany

Şanly ýeňişler ýar Watana bu gün, Sport şugla saçýar jahana bu gün, Ruhumyz belentde, galkynýar göwün, Türkmenistan — sagdynlygyň mekany.   Ussat türgenlere ýeňiş garaşýar,...