TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Arkadag

Koreýa Respublikasynda türkmen sungat işgärleriniň döredijilik konserti geçirildi

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şanly 30 ýyllygy, şeýle hem Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Seul şäheriniň merkezinde...

Sanly ykdysadyýet – ösüşlere badalga

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz-tagallalary netijesinde, ata Watanymyz Türkmenistan döwletimiz günsaýyn ösýär özgerýär. Ýurdumyzda ylym-bilimiň ösmegi üçin birnäçe işler alnyp barylýar. Mälim bolşy...

Azat Dönmezow: Ýyldyzyň ýürek owazy

Baş Redaktor
Baýramçylyk söhbetdeşligi Haçan-da ýakymly owazly aýdymlary diňlänimizde, aýdymçynyň sesine öz sesimizi goşup, hiňlenenimizi duýman galýarys. Bu elbet-de, aýdym-sazda nähilidir bir düşündirip bolmaýan jadyly güýjüň bardygyny...

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Ajaýyp owaza ýugrulan, owadan aýdymlary diňlesek göwnümiz göterilip, aýdym-saza bolan söýgümiz öňküsinden-de artýar. Bu elbetde, jadyly sungatyň güýjünden habar berýär. Aýdymçy üçin ajaýyp aýdymlary...

Türkmenistan sagdynlygyň mekany

Şanly ýeňişler ýar Watana bu gün, Sport şugla saçýar jahana bu gün, Ruhumyz belentde, galkynýar göwün, Türkmenistan — sagdynlygyň mekany.   Ussat türgenlere ýeňiş garaşýar,...