JEMGYÝET

Meksikanyň 200 ýyllyk taryhynda ilkinji zenan prezident

Klaudiýa Şeýnbaum Meksikanyň 200 ýyllyk taryhynda ilkinji zenan prezident boldy. Ol prezident saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazandy.

“Moreno” partiýasyndan dalaşgär görkezilen Klaudiýa Şeýnbaum 59 göterim ses alyp, ýurduň ilkinji saýlanan zenan prezidenti boldy.

62 ýaşyndaky Şeýnbaum Mehiko şäherinde dünýä indi. Onuň ata-babalary 1920-nji ýyllarda Litwadan we Bolgariýadan Meksika göçüp gelipdirler. Bilimi boýunça alym bolan Şeýnbaum daşky gurşawy goramak boýunça hünären.

2007-nji ýylda howanyň üýtgemegi boýunça hökümetara toparyň düzüminde parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna mynasyp boldy.

Ol 2000-2006-njy ýyllarda Mehikonyň daşky gurşaw boýunça ministri boldy. 2018-nji ýylda ýurduň paýtagty Mehiko şäheriniň häkimi Lopes Obrador prezident wezipesine saýlanandan soňra Şeýnbaum onuň ornuna şäheriň häkimi wezipesine saýlandy.

Şeýnbaumyň ýolbaşçylyk wezipeleri üçin Lopes Obradora borçly bolup galýdygyny bellenilýär. Lopes Obrador ýurduň iň meşhur syýasatçylarynyň biridir.

 

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri

Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi geçirildi

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri