Tag : türkmenistan hava yolları ne zaman açılacak

JEMGYÝET

Arkadag şäherim bar

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY Arkadag şäherim bar Alyp Arkadag patasyn, hyýallary çyna öwrüp, Gurup mermerden binasyn, binýadyny çuñdan örüp, Ýaşanyña degýär Watan, ýürek galkar...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çigmal biržasynyň söwdalarynda geleşiklriň 25-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri “Türkmen nebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen awto benzini,...
PEÝDALY MASLAHAT

Migrasiýa Gullugy : Daşary ýurda gidýänler üçin maslahatlar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy özüniň täzelenen web saýtynda Daşary ýurtlara gidýänler üçin umumy maslahatlary neşir etdi. Daşary ýurda dürli maksatlar üçin gidýänlere, şeýle hem ol...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Caretta Caretta” atly deňiz pyşbagasynyň Türkiýedäki täsin syýahatyna şaýat boluň

Ata Watan Eserleri
Ortaýer deňziniň tyllaýy şöhle saçýan güne we mawy deňiz suwyna eýe bolan deňiz kenarlaryny, şeýle hem altyn öwüsýän çägelerini görmäge dünýäniň çar künjeginden syýahatçylar gelýär. Goýny jenneti mekana öwrülen...
BILIM

Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi ( bakalawr we magistr) maksatnamasy

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini geçirýär: Rumyniýanyň ýokary...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambulyñ çigildem möwsümi

Stambula ýaz paslynyñ gelendigini buşlaýan çigildem möwsüminde, şäheriñ seýilgähleri we bossanlary müñ dürli öwüşginlere beslenýär. Aprel aýynda Stambul şäheriniñ ähli ýerlerinde al-elwan açylan çigildem güllerini...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hytaýa syýahat :Ýolagçylar üçin möhüm maglumat

Baş Redaktor
Hytaý Halk Respublikasyna gitmegi meýilleşdirýän ähli ýolagçylaryň ýanynda 48 sagatdan köp bolmadyk möhletli negatiw PCR testi we agyz-burun örtügi bolmalydyr. Bu barada “Türkmenistan”awiakompaniýasynyň web saýtynda...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy Türkmenistan ugurly uçuşlarda biletleriň bahasynda ýene arzalandyş etdi.  Kompaniýanyň Türkmenistandaky şahamçasyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna gelip gowşan täze maglumata görä,...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor
«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň amala aşyrýan halkara uçar gatnawlarynyň ählisi paýtagtymyzdan amala aşyrylar. Bu barada maglumaty awiakompaniýasynyň täze uçuş rejesinden görmek bolýar.  «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň täze rejesi 2023-nji...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýe wizasy : Ähli gerekli resminamalaryň doly sanawy

Baş Redaktor
Türkiýe gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlary gitmek isleýän maksatlaryna laýyklykda wiza almalydyr. Emma, Türkiýeden transit geçýän, başgaça aýdanyňda Stambulyň howa menziliniň transit ýolagçylar bölüminden çykmazdan göniden...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambulda Mart aýy biletleri : Pandemiýadan öňki biletleriň pulyny almak

Baş Redaktor
“Türkmensitan” awiakompaniýasynyň Stambuldan amala aşyrýan uçar gatnawlary boçýunça 2023-nji ýylyň mart aýy üçin biletleri satylyp başlandy. Bu barada “Türkmensitan” awiakompaniýasynyň Türkiýede döwletinde biletlerini satmak boýunça...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Mart aýy üçin uçar biletleri satylyp başlandy :Russiýadan Türkmenistana

Baş Redaktor
Russiýa Federasiýasynyň şäherlerinden Türkmenistan ugruna amala aşyrylýan uçar gatnawlary boýunça 2023-nji ýylyň mart aýy üçin uçar biletleri satylyp başlandy. Bu barada “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Türk howa ýollarynyň” Aşgabat şahamçasy täze salgyda hyzmat berer

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabat şahamçasy täze salgydan hyzmat berer. Kompaniýanyň şahamçasyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna habar berilişine görä, Türk howa ýollarynyň täze salgyys ...
JEMGYÝETSYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýadan Türkmenistana elektron biletleri türkmen manadynda satyn alyp bolar

Ata Watan Eserleri
“Türkmenistan” awiakompaniýasy Russiýadan Türkmenistana amala aşyrýan halkara gatnawlarynyň biletleriniň onlaýn söwdasyny amala aşyrýar. Moskwa-Türkmenbaşy we Kazan-Türkmenabat ugurlary boýunça gatnawlaryň biletlerini türkmen manadynda satyn almak bolar....
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor
Russiýa Federasiýasyndan Türkmenistanyň “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçarlary bilen Türkmenistana halkara uçuşlar üçin PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl. Bu barada turkmenistanairlines.ru saýtynda bellenilýär. «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky şahamçasynyň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap Aşgabat şäherine adaty uçar gatnawlara başlaýar. Bu barada kompaniýanyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY: Dekabrda adaty uçar gatnawlarynyň sanyny artdyrýar

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy,  2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap Türkmenistan ugurly adaty uçar gatnawlarynyň sanyny artdyrýar. “Türk howa ýollary” awiakompaniýasyndan Atavatan TV You Tube...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Moskwa we Kazan: Noýabr we dekabr aýy üçin uçuş meýilnamasy

Baş Redaktor
“Türkmenistan” awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň   Noýabr aýyndan başlap  Dekabr aýynyň soňuna çenli Russiýa ugry boýunça uçar gatnawlarynyň meýilnamasy mälim edildi. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Rusisýa Federasiýasyndaky internet saýtyndaky...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türk howa ýollary: Ilkinji adaty uçar gatnawyny şu gün amala aşyrýar

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy, Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugruna global pandemiýadan soňraky ilkinji adaty uçar gatnawyny şugün amala aşyrýar.  Öň hem habar berişimiz ýaly, “Türk howa ýollary”...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul adaty gatnawlaryň biletleri satylyp başlady

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasynyň Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça adaty gatnawlarynyň biletleri satylyp başlandy. Mälim bolşy ýaly, THY 2022-nji ýylyň 2-nji noýabryndan başlap Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça...