Baş sahypa Etiketler Soygi setirleri soygulime sms

Etiket: soygi setirleri soygulime sms

«Windows 10» ulanyşdan galar

«Windows 10», aslynda, «Microsoft» kompaniýasynyň hödürlän iň täze operasion ulgamlarynyň biri. Ýöne kompaniýa ýene-de dört ýyldan ony hem täzesine çalyşmagy meýilleşdirýär. Kompaniýadan berlen beýanata göra,onuň...

«Coca Cola» jogap berdi…

«Coca Cola»  kompaniýasy Portugaliýanyň ýygyndysynyň kapitany Kriştiano Ronaldonyň Wengriýa bilen oýundan öňki  (3-0)geçirilen metbugat maslahatynda gazly suwly çüýşeleri bir gyra süýşürip goýmagy bilen bagly...

Ýewro-2020: 19-njy iýundaky duşuşyklar

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda "E" hem-de "F" toparynyň duşuşyklary geçiriler. Şu gün gyzykly duşuşyklara garaşylýar. "F" TOPARY: RONALDO TÄZE REKORDLAR GAZANYP BILERMI? SAGAT 18:00: FRANSIÝA -...

Türkmenistanda GFR-nyň ykdysadyýet günleri geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň German ykdysadyýetiniň Gündogar Komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory Mihael Harms bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy...

Ýewro-2020: Angliýa ýeňiş gazanyp bilmedi

Futbol boýunça Ýewropa çempionaty doam edýär. Düýn "D" hem-de "E" toparlarynda nobatdaky duşuşyklar geçirildi. "D" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY "D" toparynda Angliýa bilen Şotlandiýanyň milli ýygyndylary London şäherinde...

Gyrgyzystan türkmen tebigy gazy bilen gyzyklanýar

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bişkegiň ýylylyk elektrik stansiýasyna tebigy gaz üpjünçiligi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşar. Bu barada ýurduň...

Türkmenistan talyplaryny daşary ýurda okamaga iberer

Türkmenistanyň Hökümeti halkara şertnamalara laýyklykda, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan türkmen talyplaryny daşary ýurda iberer. Bu barada "orient.tm" internet neşirinde bellenilip geçilýär. Internet...

YHG-niň XV Sammitine taýýarlyk görülýär

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV Sammitine görülýän taýýarlyklar barada hasabat berildi. YHG-niň XIV Sammitinde ýurdumyz...

Stambullylara hoş habar: örtükler dakynmak ýatyrylar

Türkiýäniň iň uly hem-de köp ilatly şäherleriniň biri bolan Stambulda 6,5 million adama sanjym edildi. Ýene-de 3 million adama sajym edilenden soňra köçelerde agyz-burun...

Eriksen futbol karýerasyny tamamlamaly bolarmy?

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň geçirilýän döwründe Daniýa bilen Finlýandiýanyň milli ýygyndylarynyň arasynda geçirilen duşuşykda daniýaly ýarymgoragçy Kristian Eriksen huşundan gidip, belli bir wagtlygyna ýüregi...