Tag : Oýunlar

JEMGYÝET

Arkadag şäherim bar

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY Arkadag şäherim bar Alyp Arkadag patasyn, hyýallary çyna öwrüp, Gurup mermerden binasyn, binýadyny çuñdan örüp, Ýaşanyña degýär Watan, ýürek galkar...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çigmal biržasynyň söwdalarynda geleşiklriň 25-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri “Türkmen nebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen awto benzini,...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Caretta Caretta” atly deňiz pyşbagasynyň Türkiýedäki täsin syýahatyna şaýat boluň

Ata Watan Eserleri
Ortaýer deňziniň tyllaýy şöhle saçýan güne we mawy deňiz suwyna eýe bolan deňiz kenarlaryny, şeýle hem altyn öwüsýän çägelerini görmäge dünýäniň çar künjeginden syýahatçylar gelýär. Goýny jenneti mekana öwrülen...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara Bäsleşik:Ga­raş­syz au­dit bar­la­gy

Türk­me­nis­ta­nyň   Döw­let   da­şa­ry   yk­dy­sa­dy   iş   ban­ky   2022-nji   ýy­lyň   ne­ti­je­le­ri   bo­ýun­ça   amal­lar    tö­wek­gel­çi­lik­le­ri­ne  iç­ki gö­zeg­çi­lik ul­ga­my­ny ba­ha­lan­dyr­mak bo­ýun­ça  ga­raş­syz au­dit bar­la­gy­ny ge­çir­mek üçin  HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞIK...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambulyñ çigildem möwsümi

Stambula ýaz paslynyñ gelendigini buşlaýan çigildem möwsüminde, şäheriñ seýilgähleri we bossanlary müñ dürli öwüşginlere beslenýär. Aprel aýynda Stambul şäheriniñ ähli ýerlerinde al-elwan açylan çigildem güllerini...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­sy № 10109151

Bäsleşigiň möhleti 2023-nji ýylyň 17-nji fewralyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnamalar we üpjünçilik bölümine (elektron...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi lot­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bo­ýun­ça

Lot № 8 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk  öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Lot №...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň Instituty:Okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandy

1. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna içeri işler edaralarynyň işgärlerine bildirilýän talaplara doly gabat gelýän, orta we orta hünär bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen,...
BILIM

TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGI: Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar: 25.00.36 — Geoekologiýa − — 1 ýer şonuň ýaly-da aşakdaky hünär...
BILIM

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar: 05.22.06 — Demir ýollar, demir ýollary işläp düzmek we taslamak —...
BILIM

Tehnologiýalar merkezi

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 02.00.02 — Analitiki himiýa − — 1 ýer 05.13.19 — Kiberhowpsuzlyk− — 1 ýer 03.01.06...
BILIM

Himiýa instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 02.00.03 — Organiki himiýa − — 1 ýer 02.00.13 — Nebit himiýasy − — 1...
BILIM

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 14.01.04 — Iç keseller − — 1 ýer şeýle-de aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak...
BILIM

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 08.00.05 — Ykdysadyýet we halk hojalygyny dolandyrmak − — 1 ýer şeýle-de aşakdaky hünärler boýunça...
BILIM

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar: 14.01.05 — Kardiologiýa − — 1 ýer 14.01.26 — Ýürek-damar hirurgiýasy...
BILIM

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýany taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar: 05.23.08 — Gurluşygyň tehnologiýasy we guralyşy − — 1 ýer Sal­gy­sy:...
BILIM

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 10.01.02 — Türkmen edebiýaty − — 2 ýer şeýle-de aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak...
BILIM

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI: Türkmenistanyň Milli bilim instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar: 13.00.02 — Okatmagyň we terbiýelemegiň nazaryýeti we usulyýeti − — 1...
BILIM

TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY: Taryh we arheologiýa instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 07.00.02 — Watan taryhy —−2 ýer 07.00.09 — Taryhnama (istoriografiýa), taryhy çeşmeleri öwrenmek we taryhy...
BILIM

TÜRKMENISTANYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ WE DERMAN SENAGATY MINISTRLIGI:Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 14.01.12 — Onkologiýa — 2 ýer şeýle-de aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri...