Category : ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Toty Rozyýewa: alym geolog

Islendik ugurdaky meşhur adamlaryň zähmet hem durmuş ýoluny öwrenjek bolsaň, hökman arhiw maglumatlara ýüzlenmeli bolýar. Arada Türkmen sowet ensiklopediýasynyň sekizinji tomuny gözden geçirip otyrkam, kitabyň...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Annaberdi Agabaýew: söýgi galdy bu dünýäniň ýüzünde!

Arada kärdeşim Dürnabat Aşyrowa Türkmenistanyň halk ýazyjylary — Berdinazar Hudaýnazarowyň, Annaberdi Agabaýewiň, Gurbannazar Ezizowyň, Gara Seýitliýewiň «Saýlanan eserler» ýygyndysyny sowgat berdi. «Gaty ownuk harplar bilen...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

 Çaryýar Seýidow : şahyrana şekiller

 Üç-dört ýyllykda «Edebiýat we sungat» gazetinden Türkmen döwlet medeniýet institutynyň «Aktýoryň ussatlygy we sahna dili» kafedrasynyň mugallymy, «Watana bolan söýgüsi üçin» medalyň eýesi, kinorežissýor, kinodramaturg...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Ýusup Azmun: suratlardan başlanan ýatlamalar

Aslynda iş ýerine özi hakynda ýazmak üçin barypdym, emma mirasgär, žurnalist Atamyrat Şagulyýewiň şahsy arhiwindäki suratlaryň taryhy pikirimi başga ýana sowdy. Onuň dürli ýyllarda dürli...
ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Oraz Ýagmyr: ýazyjynyň ruhunyň öňündäki bergim

Ata Watan Eserleri
Ýakynda «Atawatan Türkmenistan» žurnalyna makala tabşyrmaga bardym. Stoluň üstünde «Magtymgulynama» atly kitap dur eken. Kitaby açanymdan «Döwrana rowaçlyk dileýärin. 15.01. 2008ý. Oraz Ýagmyr» diýen ýazga...