BILIM

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Aziýa ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň “THE Aziýa baýragy-2024” sammiti 29-njy apreli 1-nji maý aralygynda üç günläp dowam etdi. Bu sammite THE Aziýa baýragy-2024 baýragyna dalaşgär uniwersitetleriň gysga sanawyna “Uniwersitede zehinli dalaşgärleri çekmek” ugry boýunça giren ýokary okuw mekdebi hökmünde Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlary hem gatnaşdy.

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlary Malaýziýa iş saparynyň çäginde Aziýa ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň sammitindäki birnäçe çykyşlara, pikir alyşmalara,  tegelek stollara we nusgalyk sapaklara gatnaşdy.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlary Malaýziýa iş saparynyň dowamynda Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) uniwersitetinde geçirilen duşuşykda iki uniwersitetiň özara hyzmatdaşlygy, geljekde göz öňünde tutulýan meýilnamalar, alnyp baryljak ylmy-gözleg işleri barada maslahat edildi.

Şeýle hem “Gymmatlyklara esaslanýan jemgyýeti ösdürmegiň maksatnamasy: “Sunway Desa Mentari” jemgyýetçilik obserwatoriýasynyň mysalynda ýörite syýahat gurnalyp, Sunway uniwersitetiniň ýerine ýetirýän işleri bilen ýakyndan tanyşdyryldy.

Sammitiň gurnajy agzalary, beýleki Aziýa uniwersitetleriniň wekilleri, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanmalarynyň uludygyny beýan etdiler

THE Aziýa baýaragy– THE (Times higher education) guramasy tarapyndan 2019-njy ýylda halkara derejesinde geçirilip başlandy we “Ýokary bilimiň Oskary” ady bilen tanalýar. Bu baýrak yklymyň ýokary derejeli öňegidişligini we toplumlaýyn netijeliligini ykrar edýän hem-de ýokary bilim berlişiniň hilini bahalandyrýan esasy halkara baýrakdyr.

Ýeri gelende belläp geçsek, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti Türkmenistanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriň arasynda ilkinji bolup bu sanawa girmegi başaran uniwersitetdir.

Ýene-de okaň

«Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşik geçirilýär

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

ÝB Türkmenbaşy şäherinde energiýany iň köp tygşytlaýan mekdebi sylaglady