TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

MEDENIÝET

Aşgabatda 2 sany awtobusyň gatnawlaryna üýtgeşiklik girizildi

«Türkmemawtoulaglary» agentligi Aşgabat şäherinde hereket edýän 40-njy we 113-nji belgili şäheriçi awtobuslaryň gatnawlaryna üýtgetme girizilendigini habar berdi. Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylyň 29-njy martyndan başlap 40-njy...

Türkmen ýaşlarynyň 25-si Russiýa bilim almaga iberiler

Düýn türkmenistanly ýaşlaryň 155-siniň Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine bilim almaga gitjekdigi baradaky habary ýetiripdik. Şu gün bolsa, türkmen ýaşlarynyň 25-siniň Russiýanyň öňdebayrjy ýokary okuw mekdeplerine...

ABŞ-da Magtymguly Pyragynyň edebiýat agşamy

ABŞ-nyň Siettl şäheriniň “Şorlaýn Komýuniti” kollejinde Gündogaryň beýik akyldary hem-de nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan edebiýat agşamy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň Amerikanyň...

TÜRKSOÝ-yň ýanynda ýazyjylar bileleşigi döredildi

Türki döwletleriň arasynda edebiýat ugry boýunça hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak maksady bilen Türki halklaryň medeniýeti guramasynyň (TÜRKSOÝ-yň) ýanynda ýazyjylar bileleşigi döredildi. Munuň üçin geçirilen duşuşyga Türkmenistan...

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 10-12-nji mart aralygy

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY 10-njy mart. 19:00. “Sen söýseň meni” 11-nji mart. 19:00 “Seniň wepaň üçin” 12-nji mart. 19:00. ““Gülki...