Ata Watan YlhamyJEMGYÝET

Arkadag şäheri.

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM

                                              

                Arkadag şäheri.

                                Arkadagyň yhlasyndan döredi,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

Açylşynda başymyz gök diredi,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Köpetdag deňinde gurulan şäher,

Hakdan ak patasy berilen şäher,

Busanýan, guwanýan her şamu-säher,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Giň goýnuňda mesgen tutdy illerim,

Dost-dogany birleşdirýär ýollaryň,

Waspyňy ýetirer saýrak dillerim,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Lowurdaýaň zemindäki Gün ýaly,

Keşbiň bilen haýran edýäň dünýäni,

Älem içre görmedim men sen ýaly,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar,

Ýerine ýetirýär ajaýyp işler,

Jahankeşde bary goýnuňda düşlär,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

 

Şamçyrag sen bagtyýarlyk döwrüme,

Şan goşulsyn ebedilik ömrüňe,

Egsilmejek ylham berdiň göwnüme,

Arkadag şäheri-akylly şäher.

Güýçnazar Täşliýew,

Balkan welýatynyň Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik  toplumynyň mugllymy.                                                                                                     

Ýene-de okaň

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Magtymgulynyň «Kerem islärin» atly goşgusyna nezire:Toýly Jänädow

Ata Watan Eserleri