Category : TESWIRLER

TESWIRLER

Emeli aň (AI) ýa-da emeli intellekt sebäpli işden çykarmalar başlady

Şu gün “WSJ” neşirindäki habarlaryň birinde uly kompaniýalaryň üstümizdäki ýyl işgärlerini azaltjakdygy ýazylýar we olaryň arasynda emeli aň sebäpli işden çykarmalar barada hem aýdylýar. Käbir...
TESWIRLER

Eýeçilikli göz

Ata Watan Eserleri
Telefon arkaly ençeme ýola myhmançylyga çagyransoň, günlerde bir gün şäherli  tanşymyzyň gapysyny kakdyk. Baranymyzda, dogrusy, özümiz utandyk. Egin-eşikmidir iýlip-içilip ýygnalmadyk saçak, çäýnek-käsedir gap-gaç, garaz, öýde...