TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TESWIRLER

Türkmenlerde aýal-gyzlaryň sarpasy ýokarydyr

Dr. Berdi Saryyew
Gysgajyk gutlag: Bütin ýer ýüzüne, dumly-duşa, çar tarapa janlylyk, işjeňlik, hereketlilik getirýän bahar paslynyň gelmegi bilen  enelerimiziň, ejelerimiziň, bajylarymyzyň, gelin-gyzlarymyzyň, mahlasy, tutuş zenanlarymyzyň baýramy başlanýar…...

Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Global pandemiýa döwründe energiýa sarp edilişi hem pese gaçty. Geçen ýyl dünýäde sarp edilen energiýa serişdeleriniň möçberi 2019-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 4,5 göterim pese gaçty....

“Öwgi” usuly

Babahan Berdiýew
  “Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Öwgi sözleri adama ýaranda, onuň ýüzi ýagtylyp, ol ýylgyrýar. Ýylgyryş bilen bilelikde keýpiçaglyk hem söhbetdeşe...

«Şahsy durmuş» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan Her bir adamyň gulluk bähbitleri (gyzyklanmalary) bilen bir hatarda şahsy bähbitleri, gyzyklanmalary (güýmenjeleri) we şahsy durmuşy hem...

«Sabyrly diňleýji» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan Biziň ählimiz çagalyk döwrümizden endik etdirilen söhbetdeşiň sözüni bölmeli däldigi, ony soňuna çenli diňlemelidigini, oňa ünsli çemeleşmelidigi...

«Has at» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Ol gürleşýän adamyňyzyň adyny (ýa-da adyny we atasynyň adyny) eşitdirip aýtmaga esaslanandyr. Bu diňe bir sypaýylyk,...

«Gatnaşyklaryň aýnasy» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Siz, köplenç, kime: öz dostuňyza ýa-da halamaýan adamyňyza bakyp ýagşy niýet bilen ýakymly ýylgyrýarsyňyz? Elbetde, dostuňyza...

“Mawy Altyn” we “Gara Altyn”: Ýaşyl Altynyň sarp edilişi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Dünýäde sarp edilýän energiýa serişdeleriniň möçberiniň öňümizdäki 30 ýylyň dowamynda ýyllyk ortaça 0,7 göterim ösüş bilen jemi 24 göterim artmagyna garaşylýar. Bu barada Gazy eksport...

Dünýäniň ilaty we ykdysady ösüş: 2050-nji ýyl

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ilatyň artmagy, esasan hem, şäherleşmäniň artmagy energiýa bazaryna gönüden göni täsir edýändigini  hasaba alyp, dünýä ilaty baradaky çaklamalary seljermek isleýäris. Ýadyňyza düşýän bolsa ýakynda Gazy...