TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
turkmenmaglumat.comÝazyjylar,Şahyrlar

Gülnar Orazgylyjowna Nuryýewa

 • Ýazyjynyň ady we familiýasy: Gülnar Orazgylyjowna Nuryýewa
 • Doglan ýeri: Aşgabat şäheri.
 • Doglan senesi: 1962-nji ýylyň 16-njy fewraly
 • Aradan çykan senesi: -
 • Bilimi: 1969-1979-njy ýyllarda Aşgabat şäherindäki 41-nji orta mekdepde,1980-1985-nji ýyllarda Türkmen döwlet pedagogik sungat institutynda (häzirki konserwatoriýa) okady
 • Gysgaça maglumat:

   

  Bilimi boýunça hünäri: Opera solisti, mugallym. Ol türkmen, rus, italýan, türk, nemes dillerini bilýär.1985-2001-nji ýyllarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda opera solisti, 2001-2007-nji ýyllarda  Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň estrada artistler toparynda ýokary derejeli aýdymçy, 2007-nji ýyldan häzirki wagta çenli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ýokary derejeli aýdymçy bolup işleýär.1993-nji ýylda «Türkmenistanyň at gazanan artisti»,1996-njy ýylda «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly,2003-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi, 2008-nji ýylda «Türkmenistanyň halk artisti», 2014-nji ýylda «Magtymguly Pyragy», 2016-njy ýylda «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» ýubileý medallary bilen sylaglandy.Gülnar Nuryýewa Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Orazgylyç Gurbanýazowyň gyzy. Gülnaryň ýan ýoldaşy Türkmenistanyň halk artisti Myratgeldi Baýramgeldiýew. Bularyň maşgalasynda iki ogul perzentleri bar.

 • Döredijiligi:

  1991-nji ýylda Gazagystan Respublikasynyň Almaata şäherinde geçirilen halkara bäsleşiginde « Iň oňat halk aýdymy ýerine ýetirendigi üçin» atly ýörite baýraga mynasyp boldy. «Zöhre-Tahyr» operasynda Zöhräniň, «Keýmir kör» operasynda Näzliniň, «Şasenem-Garyp» operasynda Şasenemiň, «Leýli- Mejnun» operasynda Leýliniň,  «Magtymguly» operasynda Meňliniň, we başga-da ençeme baş keşpleri janlandyrdy. «Paýasy» operasynda Neddanyň  keşbini ussatlyk bilen ýerine ýetirendigi üçin «Iň oňat zenan keşbi üçin» atly ýörite baýraga iki gezek mynasyp boldy.

  «Jan Watan — Türkmenistan», «Galkyn Türkmenim», «Goý, aýdylsyn Bitaraplyk aýdymy», «Goý, güllesin Garaşsyzlyk aýdymy», «Gel, Türkmenistana», «Agzybir ýurda, Diýara şöhrat» we başga-da ençeme aýdymlary bilen türkmen hem daşary ýurt sahnalarynda çykyş etdi.

 • Çeşme: Maglumatlar şahsyýetiň resminamalary esasynda taýýarlandy
 • Taýýarlan: Akgül SAPAROWA.
 • Taýýarlanan senesi: 15/06/2022

Ýene-de okaň

Mämmet Seýidow

Togrulbeg Hallyýewiç Artykow

Ata Watan Eserleri

Döwletgeldi Ökdirow

Teswirle