Ata Watan YlhamyJEMGYÝET

Ýaşlar watanyň daýanjy

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM

Ýaşlar watanyň daýanjy

Asman Zemin arasynda,
Gökde Günüň parasynda,
Gahrymanlaň saýasynda,
“Ýaşlar Watanyň daýanjy”.
Arkdagdan arkalydyr,
Pederlere sarpalydyr,
Ykballara hormat, gadyr,
“Ýaşlar Watanyň daýanjy”.
Üstünligi, şany bilen,
Halky jiger-jany bilen,
Oguzlaryň ýoly bilen,
“Ýaşlar Watanyň daýanjy”.
Ykballary gülüp bakan,
Bije utup, aty çykan,
Nesibi şu bagta çeken,
“Ýaşlar Watanyň daýanjy”.
Lukman, Milli Lider ýaly,
Beýik maksatda hyýaly,
Diňe öňe saýlan ýoly,
“Ýaşlar Watanyň daýanjy”.
Hak-hukugy, goragy bar,
Ylym, zehin, soragy bar,
Ýurdy, dagy-diregi bar,
“Ýaşlar Watanyň daýanjy”.
Kosmos, sport, sungat, ylym,
Beýiklerden nusga alyň,
Buýsanýandyr türkmen ilim,
“Ýaşlar Watanyň daýanjy”.
Esger kimin durup sap-sap,
Beýgelýändir etap-etap,
Perezidentden peşgeş kitap,
“Ýaşlar Watanyň daýanjy”.
Gülşirin HANOWA,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky

Döwlet gullugy akademiýasynyň mugallymy.

Ýene-de okaň

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Magtymgulynyň «Kerem islärin» atly goşgusyna nezire:Toýly Jänädow

Ata Watan Eserleri