Category : TEHNOLOGIÝA

TEHNOLOGIÝA

TM CELL-den täze hyzmat: 71 kody girizildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň «Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory täze 71 koduny işe girizdi. Ozal bu öýjükli aragatnaşyk operatorynda şeýle kodlaryň bäşisi — 61, 62, 63, 64 hem-de...
TEHNOLOGIÝA

“Cybertruck” ulagy satuwa çykdy

Dört ýyl geçensoň, Ilon Maskyň ýolbaşçylygyndaky “Tesla” kompaniýasy köpden bäri garaşylýan “Cybertruck” ulagy satuwa çykardy we bu ulag ilkinji müşderilerine gowşurdy. “The Verge” neşiriniň habaryna...
TEHNOLOGIÝA

Bassyr 11 ýyldan bäri birinjiligi eýeleýär

“Interbrand” Maslahat beriş kompaniýasy dünýäniň öňdebaryjy brendrleriniň sanawyny düzdi. Bu sanawda bassyr 11 ýyldna bäri “Apple” öňdeligi eýeleýär. Maslahat beriş kompaniýasy “Interbrand” tarapyndan neşir edilen...
TEHNOLOGIÝA

Sam Altman “OpenAl” kompaniýasyna gaýdyp geldi

Dünýäniň öňdebaryjy emeli aň kompaniýalaryndan “OpenAl” firmasynyň esaslandyryjy şärigi Sam Atlman kompaniýanyň direktory wezipesine gaýdyp geldi. Kompaniýanyň habar bermegine görä, täze dolandyryjylar geňeşini döretmek göz...
TEHNOLOGIÝA

Türkmenistanda “TechGirls” maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul edýär

Ata Watan Eserleri
STEM bilen gyzyklanýan, 15-17 ýaş aralygyndaky ýaş liderleriň we kämilleşdirilişiň tarapdarlarynyň  joşgunly jemgyýetine goşulmak isleýän ähli gyzlary TechGirls maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýarys! Amerikan tehnologiýa bilermenleri bilen...
TEHNOLOGIÝA

“Amazon” onlaýn görnüşde awtomobil satyp başlar

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli onlaýn söwda ägirdi “Amazon” kompaniýasy 2024-nji ýylda ABŞ-daky “Amazon” ulanyjylara awomobil satmak mümkinçiligi döredilip, satyn alyp boljak ilkinji awoulagyň “Hyundai” boljakdygy mälim edildi....
TEHNOLOGIÝA

TM CELL-iň täze hyzmaty: wirtual SIM kartalar

Türkmenistan telekommunikasiýa tehnologiýalaryny we ykjam gatnaşygy işjeň ösdürýän ýurtdur. Hyzmatlaryň ençemsini hödürleýän TM CELL «Altyn Asyr» ýapyk paýdarlar jemgyýeti bu ugurdaky bazarda öňdebaryjy kärhanalaryň biridir....
TEHNOLOGIÝA

Türkmenistan Sanly tehnologiýalar we elektron söwda boýunça YHG-niň Çarçuwaly Ylalaşygyny işläp taýýarlamagy teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşkentde geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 16-njy mejlisinde çykyş edip, Sanly tehnologiýalar we elektron söwda boýunça YHG-niň Çarçuwaly Ylalaşygyny işläp taýýarlamagy...
TEHNOLOGIÝA

«Türkmentel-2023» atly sergi we maslahat geçiriler

9-10-njy noýabrda Aşgabatda telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumatlar tehnologiýalary we tele-radio enjamlary boýunça «Türkmentel-2023» atly XVI Halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler. «Türkmentel—2023» halkara sergisi we ylmy...
TEHNOLOGIÝA

Aşgabatda “Türkmentel-2023” atly XVI halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Hökümet mejlisinde Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel-2023” atly XVI halkara sergisine...
TEHNOLOGIÝA

Dinozawryň skeleti auksionda 930 müň ýewro satyldy

“Barri” atly “kamptozawr” dinozawrynyň skeleti auksionda 930 müň ýewro satyldy. “Kamptozawr” dinozawrynyň skeleti Pariždäki “Drouot” auksion öýünde auksiona çykaryldy. “Barry” atly 150 million ýyllyk dinozawryň...
TEHNOLOGIÝA

Hindistan Aýa astronawt iberer

Kosmos giňişligini öwrenmekde Russiýa, ABŞ, Hytaý ýaly döwletleriň hataryna goşulan Hindistanyň hökümeti 2040-njy ýylda Aýa astronawt ibermegi meýilleşdirýär. Şeýle hem kosmos maksatnamalaryny giňeltmek isleýän Hindistanyň...
TEHNOLOGIÝA

Ilon Maskyň kompaniýasy Gazagystanyň oba mekdeplerini internet bilen üpjün eder

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli işewür Ilon Maskyň kompaniýasynyň alty aýyň dowamynda Gazagystanyň 2 müň sany oba mekdebini internet bilen üpjün eder. Bu barada Gazagystanyň sanly ösüş, innowasiýa...