TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BIZNES

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda döwrebap medeni-dynç alyş seýilgähini gurmak üçin onuň taslamasyny...

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň buýurmagynda «Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystan serhedi» täze, döwrebap awtomobil ýolunyň we onuň...

Birža täzelikleri: özbek telekeçileri float aýna satyn aldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Nebiti gaýtadan işleýän senagatyň önümleri ýokary islegden peýdalanýar. Şeýlelikde, daşary ýurt puluna Birleşen...

Owganystanyň Söwda we maýa goýum edarasynyň başlygynyň Aşgabada sapary

2023-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň ýygnagy geçirildi. Türkmen tarapyna Söwda-senagat edarasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýolbaşçylary...

Türkmen-fransuz işewürlik duşuşyklary

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda paýtagtymyza gelen Fransiýa Respublikasynyň Telekeçiler assosiasiýasynyň, iri halkara we fransuz kompaniýalarynyň agzalaryndan ybarat wekiliýetiň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda...

Ýigit” hojalyk jemgyýeti “GLOBALG.A.P.” güwänamasyna eýe boldy

Oba hojalygyna öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyrmak, azyk howpsuzlygyny we sagdyn iýmitlenmegi üpjün etmek maksady bilen, önümçiligi halkara standartlara laýyklykda alyp barmak ýurdumyzyň hususy önüm öndürijileriniň esasy...

Tatarystan Türkmenistana lukmançylyk maksatly 2 sany dikuçar iberer

Kazanyň dikuçar zawody Türkmenistana lukmançylyk maksatly 2 sany dikuçar ibermegi göz öňünde tutýar. bu barada Tatarystanyň wise-premýeri, senagat we söwda ministri Oleg Korobçenko žurnalistlere beren...